تمدید قرارداد شرکت آتیه سازان حافظ و کانون انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور
برای دومین سال متوالی قرارداد بیمه تکمیلی درمان بین شرکت آتیه سازان حافظ و کانون انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، فهیمه عبدی نژاد، مدیر شعبه هرمزگان و مسئول قراردادهای کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور از تمدید قرارداد بیمه درمان شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور به مدت یکسال خبر داد.