• EN
  •    
اخذ نمایندگی فعال

ضمن سپاسگزاری از شما جهت ثبت نام برای همکاری به عنوان نماینده شرکت آتیه سازان حافظ ، لطفا کلیه اطلاعات درخواستی ذیل را تکمیل نمایید.

(الویت همکاری با متقاضیانی می باشد که سابقه فعالیت در حوزه های خدمات بیمه ای یا درمانی داشته باشند.)