• EN
  •    

مهلت قرارداد بیمه تکمیلی پرسنل فروشگاههای زنجیره ای رفاه از تاریخ 1399/12/29 لغایت 1399/01/01

مهلت تحویل مدارك هزینه های درمانی بیمه شدگان در طی مدت قراردادحداکثر 6 ماه از تاریخ هزینه و حداکثر سه ماه بعد از اتمام قرارداد

هزینه خدمات جدید که جنبه تحقیقاتی دارند و فاقد تایید وتعرفه از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند قابل پرداخت نمی باشد


ارسال دیدگاه در مورد قرارداد

پیوندها