اخبار و اطلاعیه ها

رئیس بیمارستان امید:


دکتر حسینی رئیس بیمارستان امید با بیان اینکه یارانه درمان بیمار را نباید پزشک و بیمارستان بپردازد،گفت: موفقیت طرح تحول سلامت در گرو تأمین بودجه کلان است. وی همچنین تأکید کرد؛ طرح تحول سلامت باید رابطه مالی بین پزشک و بیمار را قطع کند.

دکتر حسینی رئیس بیمارستان امید با بیان اینکه یارانه درمان بیمار را نباید پزشک و  بیمارستان بپردازد،گفت: موفقیت طرح تحول سلامت در گرو تأمین بودجه کلان است. وی همچنین تأکید کرد؛ طرح تحول سلامت باید رابطه مالی بین پزشک و بیمار را قطع کند. در ادامه مشرح این گفت‌وگو  با نشریه "آسا"( نشریه روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ)را می‌خوانید.

* در مـواجـهـه با بیمهشـدگـان آتیهسازانحافظ با چه مسائلی روبرو هستید؟

به دلیل موقعیت و شرایط سنی که بیمهشدگان آتیهسازانحافظ دارند و به دلیل پایین بودن سطح دانش و آگاهی از مسائل مربوط به بیمه درمان در بخش پایه و تکمیلی، بعضاً توجیه و قانـع کردن بیماران بیمه شده ایـن شرکـت سخـت است. بـرای مـثـال برای مـن و هـمـکـارانم بارها اتفـاق افتـاده کـه بیماران بـه مـا اعـتـراض میکـننـد کـه چـرا باید پرداختـی داشته باشند و این یعنـی آنها از سهم فرانشیز خود خبر ندارند. این در حالی است کـه در متن قرارداد در مورد فلان عمل جـراحی30 % فرانشیز برای بیمار منظور شده است لـذا این یکی از مسائلی است که بیمه آتیهسازانحافظ باید در مـورد آن اطـلاعرسـانـی داشته باشد. مـورد دیـگر این است که در بسیاری از موارد بیماران انتظارات نابجایی از بیمارستان دارند به طور مثال تقریباً تمام بیماران میخواهند که همراه داشته باشند یا به همراه بیمار غذای روزانه داده شود در صورتیـکـه این مورد جز قرارداد بیمهای نیست.بسیاری از مشکلاتی که ما با بیماران داریم به دلیل نداشتن اطلاعات است، آنها تصور میکنند وقتی با معرفینامه به بیمارستان میآیند دیگر همهچیز باید رایگان در اختیار آنها قرار بگیرد؛ شاید لازم باشد بیمه آتیهسازان حافظ در این زمینه اطلاعرسانی بیشتری داشته باشد.یکی از موارد دیگر این است که همه میدانیم کل سیستم درمانی کشور با کمبود پرستار روبروست اما بیماران انتظار دارند یک پرستار خصوصی داشته باشند و توجیه نیستند که اگر پرستار خصوصی میخواهند، خـود بـایـد هزینه آن را تـأمـیـن کنـند و به عهده بیمارستان نیست.

* آینده آتیهسازانحافظ را چگونه میبینید؟

 من از زمان تأسیس این شرکت با حسن نیت بنیانگذاران آن آشنا هستم؛ اگر پرداختهای این شرکت منظمتر و و بروزتر باشد میتواند بیمههـای دیـگـر را شکست دهد. به ویژه در مورد بیمارستانهای خصوصی که منبع درآمدشان همین است. اما در حال حاضر پرداختها با چهار ماه تاخیر صورت میگیرد و ما 490 میلیون تومان از بیمه آتیهسازانحافظ طلب داریم.

* نظر شما در مورد طرح تحول سلامت و راهکارهای کاهش هزینههای درمان چیست؟

طرح تحول سلامت طرحی است که نیاز به بودجه دارد، در کشور ما منابع مالی اجرای این طرح به خوبی تأمین نشد. طرح تحول سلامت میبایست ابتدا در یک یا دو استان و دو بیمارستان در تهران به صورت آزمایشی اجرا میشد و بعد از مشاهده ایرادات و رفع نواقص در سراسر کشور به اجرا در میآمد. با کاهش تعرفهها مشکل حل نمیشود به این دلیل که یارانه درمان بیمار را نباید پزشک و بیمارستان بدهد بلکه دولت باید آن را تأمین کند. در قانون اساسی هم آمده که بین بیمار و پزشک نباید رابطه مالی وجود داشته باشند؛ در نتیجه موفقیت طرح نیاز به بودجه کلان دارد. نتیجه طرح تـحـول سـلامت این بود که عدهای با توان مالی بالا، درمان در بخش خصوصی را کنار گذاشتند و به دلیل مجانی شدن به بخش دولتی مراجعه کردند. در حالیکه این طرح میباید به نفع قشر کم درآمد میبود. در تمام دنیا نتوانستند برای امور پزشکی نرخ ثابت تعیین کنند در نهایت بخش دولتی و خصوصی را جداگانه تقویت کردند و هر فرد بنا بر توانایی مالی خود از خدمات هر بخش استفاده میکند. مشکل دیگری که طرح تحول سلامت بوجود آورده، ایجاد اختلال در آموزش دستیاران پزشکی است؛ وقتی اورژانس بیمارستان موظف به پذیرش تمام مراجعان و در صورت لزوم بستری شدن آنهاست کادر پزشکی فرصت کسب مهارت در همه موارد درمانی را ندارد.از طرف دیگر میدانیم که بسیاری از بیمهها به دلیل اجرای طرح تحول سلامت در حال ورشکسته شدن هستند و در عوض این طرح پول بسیاری از توانمندان را برای آنها ذخیره کرد.

* مطلع هستید که سازمان بیمهسلامت و بیمه خدمات درمانی زیر مجموعه وزارت بهداشت شد. شما این تغییر را چگونه ارزیابی میکنید؟

بنده معتقدم که اگر دولت تمام بیمهها را یکجا جمع کند شرایط بهتری برای خدماترسانی ایجاد میشود.

* برخی معتقدند که در صورت ادغام  بیمـههـا امکان رقابت میان آنها از بین میرود. نظر شما چیست؟

یکی از مشکلات ما در کـشـور ضـعـیـف بـودن سیستم نظارتی است؛ اگر سیستم نظـارتـی تقویت شود در این صورت بود یا نبود رقابت مسئلهای ایجاد نمیکند، در عین حال باید ضوابطی وجـود داشته باشد که همه بـر اساس آن عمل کنند. بـنـده در سالهای گذشته چندین بار در خـصـوص بـررسی موضوع هدر رفتن منابع دارویی بـه کمیسیـون تأمیـن اجتماعی دعوت شدم.در آن سالها عدد سرسامآوری در مورد پرت دارویی وجود داشت یعنی بیمهشدگان از پزشکان آشنای خود میخواستند که داروی اعضای خانواده را در دفترچه آنها بنویسد و بعد از مراکز تأمین اجتماعی به صورت رایگان دریافت میکردند. اما در حال حاضر سیستمها را کامپیوتری کردند که تـا حـدودی جلوی این مسئله را گرفت.بنده همان زمان پیشنهاد حذف دفترچه بیمه تأمین اجتماعی و صدور یک کارت را دادم که بیمار در هر مرکز درمانی با همان کارت که تمام اطلاعات بیمار در آن ذخیره شده است پذیرش شود و قادر به دریافت دارو باشد. در تأمین اجتماعی از سالی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید طرحی دادیم که اطراف دانشگاه تهران و محل برگزاری نماز جمعه، چادرهایی برپا شود تا مردم داروهای اضافی که در منزل داشتند را به این امـاکـن تحویل دهند.داروی بسیاری در این طرح جمعآوری شد تا جایی که انبـارها جایی برای نگهداری آنها نداشت چون ما فرهنگ مصرف دارو نداریم. در حال حاضر اگر پزشک برای بیمار دارو تجویز نکند، او  را قبول نخواهد داشت و از آنسو وقتی دارو را تهیه میکند نصفه نیمه مصرف میکند. در این صورت به بیـمـههـا فـشـار مـیآیـد. در یکی از مراکز بیمه تأمین اجتماعی بیمار مستقیم به خود بنده مراجعه میکنند وقتی میگویم من جراح هستم و چرا پیش من آمدید میگوید گفتند بیاییم پیش شما و خودشان دارو نیز تجویز میکنند که اگر دارویی را بخواهند و ما آن را نسخه نکنیم فریاد اعتراضشان بلند میشود. لذا بنده معتقدم اگر برای دفترچههای فعلی نیز%10 فرانشیز قائل میشدند دیگر به این مشکل برنمیخوردیم.

* بسیاری از کارشناسان معتقدند نحوه تأمین منابع مالی در حوزه درمان صحیح نیست و گفته میشود افراد غنی و فقیر به یک اندازه از حق درمان برخوردارند. نظرشما چیست؟

این سیستم باید به کلی تغییر کند؛ عملکرد سیستمی که هر فرد در زمان ورود به آن پولی پرداخت نکند درست نیست.

* درپایان اگر جمـعبـنـدی از صحبتهای خـود داریـد بفرمایید؟

امیدواریم وزارت بهداشت بتواند در حل مشکلات درمان کشور  بیش از پیش موفق باشد.