اخبار و اطلاعیه هاجلسه پرسش و پاسخ برای بانوان مستمری بگیر و بازنشسته به همت کانون بازنشستگی تامین اجتماعی شهر ری و با حضور معاون فنی شعبه تهران جنوب شرکت آتیه سازان حافظ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، نشست صمیمانه ای با حضور خانم فتحی معاون فنی شعبه تهران جنوب شرکت و آقای اطیابی رئیس کانون تامین اجتماعی شهرری، به منظور ایجاد نقطه عطفی در راستای تکریم ارباب رجوع و شفاف سازی تعهدات شرکت در خصوص بیمه بازنشستگان و پاسخگویی به بانوان بازنشسته تحت پوشش بیمه تکمیلی برگزار شد. جلسه مذکور با هدف همراه بودن شرکت آتیه سازان حافظ با بیمه شدگان خود، برگزار گردید.

جلسه پرسش و پاسخ برای بانوان مستمری بگیر و بازنشسته به همت کانون بازنشستگی تامین اجتماعی شهر ری و با حضور معاون فنی شعبه تهران جنوب شرکت آتیه سازان حافظ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، نشست صمیمانه ای با حضور خانم فتحی معاون فنی شعبه تهران جنوب شرکت و آقای اطیابی رئیس کانون تامین اجتماعی شهرری، به منظور ایجاد نقطه عطفی در راستای تکریم ارباب رجوع و شفاف سازی تعهدات شرکت در خصوص بیمه بازنشستگان و پاسخگویی به بانوان بازنشسته تحت پوشش بیمه تکمیلی برگزار شد.

جلسه مذکور با هدف همراه بودن شرکت آتیه سازان حافظ با بیمه شدگان خود، برگزار گردید.