اخبار و اطلاعیه هامهلت حذف و اضافه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری تا 30 آبان سال جاری تمدید شد.

مهلت حذف و اضافه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری تا 30 آبان سال جاری تمدید شد.

به گزارش آتیه سازان حافظ، مهلت حذف و اضافه بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری و افراد تحت تکفل‍شان که مشمول قرارداد بیمه تکمیلی درمان آتیه سازان حافظ هستند تا 30 آبان ماه تمدید شد.

گفتنی است این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید مجدد نیست و براساس ضوابط قرارداد، بازنشستگان صندوق بازنشسته کشوری فقط تا  30 آبان فرصت دارند با ارئه مدارک مورد نیاز برای افزایش و یا حذف نام خود و افراد تحت تکفل‌شان در لیست بیمه، به شعب شرکت آتیه سازان حافظ مراجعه کنند.