اخبار و اطلاعیه ها

مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ خبر داد:


دکتر سید مرتضی ادیانی از تمدید اجرای قرارداد بیمه تکمیلی درمان شاغلان فرهنگی به مدت یک سال خبر داد.

دکتر سید مرتضی ادیانی از تمدید اجرای قرارداد بیمه تکمیلیدرمان شاغلان فرهنگی به مدت یک سال خبر داد.

به گزارش آتیهسازانحافظ، دکتر سید مرتضی ادیانی در مورد وضعیت قرارداد بیمه تکمیلی درمان شاغلان فرهنگی، گفت: این قرارداد تا پایان مهر سال 1397 به صورت صندوقی با این شرکت تمدید گردید.

وی ادامه داد:با توجه به اینکه بیشتر تعهدات در این قرارداد بدون سقف میباشد تغییر خاصی در آن رخ نداده است، فقط برخی از خدمات دارای سقف از جمله زایمان و سزارین، عینک، لیزیک و آمبولانس برای کارکنان شاغل (رسمی، پیمانی و قراردادی) و افراد تبعی مشمول افزایش داده شده است.

مدیرعامل شرکت آتیهسازانحافظ افزود: همچنین سقف تعهدات والدین غیر تحتتکفلکارکنان و نیز همسر کارکنان اناث افزایش و خدمت آزمایش نیز برای این گروه به درخواست وزارت آموزش و پرورش به خدمات اضافه گردیده است.