• با صدور حکمی از سوی مدیر عامل آتیه سازان حافظ: با صدور حکمی ازسوی دکتر مهدی ریاحی فر مدیرعامل آتیه سازان حافظ، " شیروان مسعودی اصل" به سمت " سرپرست شعبه فارس " منصوب شد.
  • با صدور حکمی از سوی مدیر عامل آتیه سازان حافظ: با صدور حکمی ازسوی دکتر مهدی ریاحی فر مدیرعامل آتیه سازان حافظ، مهندس" کیوان عباسی " به سمت "سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات" منصوب شد.
  • با صدور حکمی از سوی مدیر عامل آتیه سازان حافظ: با صدور حکمی ازسوی دکتر مهدی ریاحی فر مدیرعامل آتیه سازان حافظ، " حامدرضا هاشمی " به سمت " سرپرست امور مالی " منصوب شد.

خبر انتصاب ها