چشم انداز شرکت

چشم انداز شرکت

  • توانمندسازی و بهبود مهارت‌ها و انگیزش سرمایه انسانی شرکت
  • تنوع و توسعه در خدمات به منظور تأمین منابع پایدار
  • خرید راهبردی خدمات سلامت
  • بهبود رضایتمندی و توانمندسازی بیمه شدگان
  • تقویت و توسعه بازاریابی و ارتباطات سازمانی
  • باز مهندسی و بهبود فرآیندهای کلیدی و ساختار سازمانی شرکت
  • توسعه نظام فن آوری اطلاعات
  • پیاده سازی نظام ارزیابی و نظارت مستمر بر عملکرد