درباره ما

شرکت آتیه‌سازان‌حافظ با شعار ارتقاءسطح سلامت جامعه، هم‌اکنون بزرگترین و تخصصی‌ترین شرکت در ارائـه خدمات درمان می باشد که با تحت پوشش قـراردادن بیش از 7/5 میلیون نفر بیمه شده و با بیش از 5000 مرجع درمانی،43 شعـبه و بیش از 1000 دفتر نمایندگـی جهت سهولت دسترسی بیمه‌شدگان تحت‌پوشش در سراسر کشـور، به‌عنـوان یکی از سردمداران عرصـه ارائه خدمات بیمه‌ مکمل درمان می باشد.


طرح بیمه تکمیلی درمان انفرادی

طرحی است که به منظور رفع نیاز افراد برای اخذ خدمات درمان تکمیلی بصورت انفرادی طراحی شده است.


چرا داشتن بیمه تکمیلی درمان یک ضرورت است؟

بیمه‌های پایه مانند بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، بیمه ایرانیان، بیمه روستاییان و غیره صرفاً بخشی از خدمات درمانی بیمه شدگان را پوشش می‌دهند و در اغلب موارد فاقد پوشش‌هایی مانند ویزیت، دارو، عینک و غیره می باشند. شایان ذکر است بیمه‌‎های پایه اغلب در مراکز درمانی خاصی که معمولاً دولتی یا نیمه دولتی هستند استفاده می شوند در حالی که بیمه شدگان می توانند در مراکز درمانی طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد خصوصی و دولتی از خدمات بیمه تکمیلی انفرادی شرکت آتیه سازان حافظ بهره مند گردند.

مزایای طرح بیمه انفرادی درمان

امکان ارائه معرفی‌نامه جهت استفاده بیمه‌شدگان از مراکز درمان طرف قرارداد خصوصی، دولتی، دانشگاهی و...

طرح ممتاز بیمه درمان تکمیلی انفرادی شرکت آتیه سازان حافظ
عنوان شرح سقف تعهدات
جراحی عمومی جبران هزینههای بستری، جراحی، شیمی درمانی )بجز دارو و وسایل مصرفی(، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، جراحی های ستون فقرات، اعمال الپاراسکوپیک، انواع سنگشکن، جراحی های چشم )به استثنای لیزیک(، جبران هزینه های پروتز )مانند لنز و... که طی جراحیهای موردتعهد درداخل بدن کارگذاشته میشود( وکورتاژ)تشخیصی - درمانی(،دربیمارستان و مراکز جراحی محدود 400,000,000
جراحی تخصصی جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی بیمارستانی شامل: درمان جراحی سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع )باستثنای جراحی ستون فقرات(، جراحی های عروق بزرگ نظیر کاروتید و آئورت، جراحی قلب، آنژیوپالستی عروق بزرگ نظیر کاروتید، آئورت و عروق کرونر، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان، گامانایف 800,000,000
زایمان زایمان طبیعی،سزارین 50,000,000
پاراکلینیکی 1 انواع سونوگرافی، ماموگرافی، انواع ام آر ای، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان )BMD )یا دانسیتومتری، انواع آندوسکوپی، کولونوسکوپی، سیستوسکوپی، رکتوسکوپی، آندوسونوگرافی، رینوسکوپی، انواع اکو )اکو کاردیوگرافی، استرس اکو و غیره( ، FNA ،تست UBT ،انواع آنژیوگرافی سرپایی، انواع سی تی آنژیو گرافی و سایر موارد مشابهtcd، 20,000,000
پاراکلینیکی 2 تست ورزش، هولتر مونیتورینگ، انواع تستهای تنفسی )مانند: اسپیرومتری، بادی باکس، DLCO ،آستوگرافی )تست متاکولین(، ارگواسپیرومتری، پلتیسموگرافی و غیره(، انواع نوارنگاری )مانند: نوارعضله، نوارعصب، نوارمغز، نوارقلب، نوارمثانه )الکترومیوگرافی مثانه(، مانومتری و غیره(، انواع تستهای ارزیابی شنوایی )مانند: تمپانومتری، ادیومتری، ABR )بررسی عصب شنوایی(، EVOK گوش(، انواع تستهای ارزیابی بینایی )مانند: تستP.E.V ،OCT ،پریمتری چشم )اندازه گیری میدان بینایی(، اپتومتری )بیناییسنجی(، ORBSCAN ،GDX ،پاکیمتری، IOLMASTER ،توپوگرافی، پنتاکم، HRT ، ICG ،تست یورودینامیک، Mapping Brain و سایر موارد مشابه 10,000,000
جراحی سرپایی ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، PLUG SMART ،تزریق IVIG ،تخلیه کیست و لیزردرمانی )در موارد غیر زیبایی و همچنین به استثنای رفع عیوب انکساری چشم( و هزینه های مربوط به کلیه اعمال جراحی مجاز سرپایی مندرج در کتاب تعرفه و اعالم شده به سازمانهای بیمه گر توسط دبیرخانه شورایعالی بیمه سالمت مانند: شکستگیها، دررفتگیها، آتل گذاری، انواع گچ گیری )خرید گچ، دستمزد گچ گیری و ...(، بیرون آوردن جسم خارجی فرو رفته در گوشت، کشیدن ناخن، درمان خونریزی بینی شامل سوزاندن و تامپونمان، شکافتن آبسه کف دهان، شاالزیون، بیوپسی، کوتر، ناخنک چشم، بیرون آوردن جسم خارجی ازگوش و بینی، تزریق در داخل مفاصل، پانسمان و سایر خدمات مشابه 20,000,000
عیوب انکساری دو چشم جبران هزينه هاي جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری چشم در مواردي كه به تشخيص پزشك معتمد بيمه‌گر درجه نزديك بيني، دوربيني، آستيگمات يا جمع قدر مطلق نقص بينايي هر چشم (درجه نزديك بيني يا دوربيني به علاوه نصف آستيگمات‌) 3 ديوپتر يا بيشتر باشد.برای دو چشم 30,000,000
هزینه های آزمایشگاهی جبران هزینه های آزمایشهای تشخیص پزشکی، پاتولوژی یا آسیبشناسی، فیزیوتراپی ، رادیولوژی 10,000,000
خدمات آمبولانس جبران هزينه آمبولانس و ساير فوريت‌هاي پزشكي مشروط ‌به بستري‌شدن بيمه شده در مراكز درماني و يا نقل و ‌انتقال بيمار (در زمان بستري) به ساير مراكز تشخيصي و درماني طبق دستور پزشك معالج داخل شهر-خارج شهر 5,000,000
ویزیت و دارو جبران هزینه ویزیت و داروهای موجود در فارماکوپه بیمه ای 10,000,000
دندانپزشکی جبران هزینه های دندان پزشکی مانند:کشیدن،پرکردن،بریج،روت کانال(درمان ریشه) به استثنای ایمپلنت و ارتودنسی 10,000,000
سمعک سمعک 10,000,000
نازایی جبران هزینه های درمان نازائی برای زوجین نظیر (لاپاراسکوپی،هیستروسکوپی،IUI/ IVF /TESE/ GIFT/ ZIFT میکرواینجکشن و هزینه های پاراکلینیکی و داروئی مربوطه) 50,000,000
مجموع حق بیمه (حق بیمه سالیانه بدون مالیات بر ارزش افزوده )ریال 22,550,000

پرداخت هزینه‌هاى درمانی بسترى،سرپایی، زایمان، عینک، نازایی و ناباروری ، دندان پزشکی، ویزیت و دارو .. بر اساس تعهدات طرح مورد نظر

طرح اطمینان بیمه درمان تکمیلی انفرادی شرکت آتیه سازان حافظ
عنوان شرح سقف تعهدات
جراحی عمومی جبران هزینه‌های بستری‌، جراحی، شیمی درمان(سرپایی،بستری،دارو)رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، جراحی های ستون فقرات، اعمال لاپاراسکوپیک، انواع سنگ‌شکن، جراحی های چشم (به استثنای لیزیک)، جبران هزینه های پروتز (مانند لنز و ... که طی جراحیهای مورد تعهد در داخل بدن کار گذاشته می شود) و کورتاژ (تشخیصی – درمانی -تخلیه ای)، در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و Day Care، جبران هزینه همراه افراد زیر 7 سال و بالاتر از هفتاد سال 175.000.000
جراحی تخصصی جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی بیمارستانی شامل: درمان جراحی سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (باستثنای جراحی ستون فقرات)، جراحی های عروق بزرگ نظیر کاروتید و آئورت، جراحی قلب، آنژیوپلاستی عروق بزرگ نظیر کاروتید، آئورت و عروق کرونر، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان، گامانایف 350.000.000
زایمان زایمان طبیعی،سزارین 50,000,000
پاراکلینیکی 1 انواع سونوگرافی، ماموگرافی، انواع ام آر ای، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان (BMD) یا دانسیتومتری، انواع آندوسکوپی، کولونوسکوپی، سیستوسکوپی، رکتوسکوپی، آندوسونوگرافی، رینوسکوپی، انواع اكو (اکو کاردیوگرافی، استرس اکو و غیره) ،پزشکی هسته ای ،FNA، تست UBT، انواع آنژیوگرافی سرپایی، انواع سی تی آنژیو گرافی و ساير موارد مشابه 20,000,000
پاراکلینیکی 2 تست ورزش، هولتر مونیتورینگ، انواع تستهاي تنفسي (مانند: اسپیرومتری، بادي باكس، DLCO، آستوگرافی (تست متاکولین)، ارگواسپیرومتری، پلتیسموگرافی و غیره)، انواع نوارنگاري (مانند: نوارعضله، نوارعصب، نوارمغز، نوارقلب، نوارمثانه (الکترومیوگرافی مثانه)، مانومتری و غيره)، انواع تستهای ارزیابی شنوایی (مانند: تمپانومتری، ادیومتری، ABR (بررسی عصب شنوایی)، EVOKگوش)، انواع تستهای ارزیابی بینایی (مانند: تستV.E.P،OCT ، پریمتری چشم (اندازه گیری میدان بینایی)، اپتومتری (بينايي‌سنجي)،ORBSCAN ، GDX، پاکیمتری،IOLMASTER ، توپوگرافی، پنتاکم،HRT ، ICG، تست یورودینامیک، Brain Mapping ،تست خواب و ساير موارد مشابه 8,000,000
جراحی سرپایی ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، SMART PLUG، تزریق IVIG، تخلیه کیست و لیزردرمانی (در موارد غیر زیبایی و همچنین به استثنای رفع عیوب انکساری چشم) و هزینه های مربوط به کلیه اعمال جراحی مجاز سرپایی مندرج در کتاب تعرفه و اعلام شده به سازمانهای بیمه گر توسط دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت مانند: شکستگیها، دررفتگیها، آتل گذاری، انواع گچ گیری (خريد گچ، دستمزد گچ گيري و ...)، بیرون آوردن جسم خارجی فرو رفته در گوشت، کشیدن ناخن، درمان خونریزی بینی شامل سوزاندن و تامپونمان، شکافتن آبسه کف دهان، شالازیون، بیوپسی، کوتر، انواع پاتولوژی ،ناخنک چشم، بیرون آوردن جسم خارجی ازگوش و بینی، تزریق در داخل مفاصل، خدمات اورژانس در موارد غیر بستری (دارو،تخت اورژانس،تزریق،ویزیت و...) پانسمان و سایر موارد مشابه 10,000,000
عیوب انکساری دو چشم جبران هزينه هاي جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری چشم در مواردي كه به تشخيص پزشك معتمد بيمه‌گر درجه نزديك بيني، دوربيني، آستيگمات يا جمع قدر مطلق نقص بينايي هر چشم (درجه نزديك بيني يا دوربيني به علاوه نصف آستيگمات‌) 3 ديوپتر يا بيشتر باشد.برای دو چشم 20,000,000
هزینه های آزمایشگاهی جبران هزینه های آزمايش‌های تشخيص پزشكي، پاتولوژي يا آسيب‌شناسي، فیزیوتراپی ، رادیولوژی 7.500.000
خدمات آمبولانس جبران هزينه آمبولانس و ساير فوريت‌هاي پزشكي مشروط ‌به بستري‌شدن بيمه شده در مراكز درماني و يا نقل و ‌انتقال بيمار (در زمان بستري) به ساير مراكز تشخيصي و درماني طبق دستور پزشك معالج داخل شهر-خارج شهر 5,000,000
ویزیت و دارو جبران هزینه ویزیت و داروهای موجود در فارماکوپه بیمه ای 8,000,000
دندانپزشکی جبران هزینه های دندان پزشکی مانند:کشیدن،پرکردن،بریج،روت کانال(درمان ریشه) به استثنای ایمپلنت و ارتودنسی 10,000,000
سمعک سمعک 6,000,000
نازایی جبران هزینه های درمان نازائی برای زوجین نظیر (لاپاراسکوپی،هیستروسکوپی،IUI/ IVF /TESE/ GIFT/ ZIFT میکرواینجکشن و هزینه های پاراکلینیکی و داروئی مربوطه) 50,000,000
مجموع حق بیمه (حق بیمه سالیانه بدون مالیات بر ارزش افزوده )ریال 19.500.000

امکان انتخاب بیمه درمان تکمیلی از میان طرح های متنوع ارائه شده متناسب با نیازهای بیمه ای شما

طرح اقتصادی بیمه تکمیلی انفرادی شرکت بیمه آتیه سازان حافظ
عنوان شرح سقف تعهدات
جراحی عمومی جبران هزینه‌های بستری‌، جراحی، شیمی درمان(سرپایی،بستری،دارو)رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، جراحی های ستون فقرات، اعمال لاپاراسکوپیک، انواع سنگ‌شکن، جراحی های چشم (به استثنای لیزیک)، جبران هزینه های پروتز (مانند لنز و ... که طی جراحیهای مورد تعهد در داخل بدن کار گذاشته می شود) و کورتاژ (تشخیصی – درمانی -تخلیه ای)، در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و Day Care، جبران هزینه همراه افراد زیر 7 سال و بالاتر از هفتاد سال 400.000.000
جراحی تخصصی جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی بیمارستانی شامل: درمان جراحی سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (باستثنای جراحی ستون فقرات)، جراحی های عروق بزرگ نظیر کاروتید و آئورت، جراحی قلب، آنژیوپلاستی عروق بزرگ نظیر کاروتید، آئورت و عروق کرونر، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان، گامانایف 80.000.000
زایمان زایمان طبیعی،سزارین 15,000,000
پاراکلینیکی 1 انواع سونوگرافی، ماموگرافی، انواع ام آر ای، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان (BMD) یا دانسیتومتری، انواع آندوسکوپی، کولونوسکوپی، سیستوسکوپی، رکتوسکوپی، آندوسونوگرافی، رینوسکوپی، انواع اكو (اکو کاردیوگرافی، استرس اکو و غیره) ،پزشکی هسته ای ،FNA، تست UBT، انواع آنژیوگرافی سرپایی، انواع سی تی آنژیو گرافی و ساير موارد مشابه 3,000,000
پاراکلینیکی 2 تست ورزش، هولتر مونیتورینگ، انواع تستهاي تنفسي (مانند: اسپیرومتری، بادي باكس، DLCO، آستوگرافی (تست متاکولین)، ارگواسپیرومتری، پلتیسموگرافی و غیره)، انواع نوارنگاري (مانند: نوارعضله، نوارعصب، نوارمغز، نوارقلب، نوارمثانه (الکترومیوگرافی مثانه)، مانومتری و غيره)، انواع تستهای ارزیابی شنوایی (مانند: تمپانومتری، ادیومتری، ABR (بررسی عصب شنوایی)، EVOKگوش)، انواع تستهای ارزیابی بینایی (مانند: تستV.E.P،OCT ، پریمتری چشم (اندازه گیری میدان بینایی)، اپتومتری (بينايي‌سنجي)،ORBSCAN ، GDX، پاکیمتری،IOLMASTER ، توپوگرافی، پنتاکم،HRT ، ICG، تست یورودینامیک، Brain Mapping ،تست خواب و ساير موارد مشابه 1,500,000
جراحی سرپایی ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، SMART PLUG، تزریق IVIG، تخلیه کیست و لیزردرمانی (در موارد غیر زیبایی و همچنین به استثنای رفع عیوب انکساری چشم) و هزینه های مربوط به کلیه اعمال جراحی مجاز سرپایی مندرج در کتاب تعرفه و اعلام شده به سازمانهای بیمه گر توسط دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت مانند: شکستگیها، دررفتگیها، آتل گذاری، انواع گچ گیری (خريد گچ، دستمزد گچ گيري و ...)، بیرون آوردن جسم خارجی فرو رفته در گوشت، کشیدن ناخن، درمان خونریزی بینی شامل سوزاندن و تامپونمان، شکافتن آبسه کف دهان، شالازیون، بیوپسی، کوتر، انواع پاتولوژی ،ناخنک چشم، بیرون آوردن جسم خارجی ازگوش و بینی، تزریق در داخل مفاصل، خدمات اورژانس در موارد غیر بستری (دارو،تخت اورژانس،تزریق،ویزیت و...) پانسمان و سایر موارد مشابه 1,500,000
لیزیک دو چشم جبران هزينه هاي جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری چشم در مواردي كه به تشخيص پزشك معتمد بيمه‌گر درجه نزديك بيني، دوربيني، آستيگمات يا جمع قدر مطلق نقص بينايي هر چشم (درجه نزديك بيني يا دوربيني به علاوه نصف آستيگمات‌) 3 ديوپتر يا بيشتر باشد.برای دو چشم 6,000,000
هزینه های آزمایشگاهی جبران هزینه های آزمايش‌های تشخيص پزشكي، پاتولوژي يا آسيب‌شناسي، فیزیوتراپی ، رادیولوژی 1.000.000
خدمات آمبولانس جبران هزينه آمبولانس و ساير فوريت‌هاي پزشكي مشروط ‌به بستري‌شدن بيمه شده در مراكز درماني و يا نقل و ‌انتقال بيمار (در زمان بستري) به ساير مراكز تشخيصي و درماني طبق دستور پزشك معالج داخل شهر-خارج شهر 2,000,000
ویزیت و دارو جبران هزینه ویزیت و داروهای موجود در فارماکوپه بیمه ای 1,000,000
دندانپزشکی جبران هزینه های دندان پزشکی مانند:کشیدن،پرکردن،بریج،روت کانال(درمان ریشه) به استثنای ایمپلنت و ارتودنسی 1,000,000
سمعک سمعک 1,500,000
نازایی جبران هزینه های درمان نازائی برای زوجین نظیر (لاپاراسکوپی،هیستروسکوپی،IUI/ IVF /TESE/ GIFT/ ZIFT میکرواینجکشن و هزینه های پاراکلینیکی و داروئی مربوطه) 15,000,000
مجموع حق بیمه (حق بیمه سالیانه بدون مالیات بر ارزش افزوده )ریال 6.960.000

دسترسى به شبکه گسترده‌اى از پزشکان و مشاوره پزشکى

طرح آینه بیمه تکمیلی انفرادی شرکت بیمه آتیه سازان حافظ
عنوان شرح سقف تعهدات
جراحی عمومی جبران هزینه‌های بستری‌، جراحی، شیمی درمانی (بجز دارو و وسایل مصرفی)‌، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، جراحی های ستون فقرات، اعمال لاپاراسکوپیک، انواع سنگ‌شکن، جراحی های چشم (به استثنای لیزیک)، جبران هزینه های پروتز (مانند لنز و ... که طی جراحیهای مورد تعهد در داخل بدن کار گذاشته می شود) و کورتاژ (تشخیصی - درمانی)، در بیمارستان و مراکز جراحی محدود 150.000.000
جراحی تخصصی جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی بیمارستانی شامل: درمان جراحی سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (باستثنای جراحی ستون فقرات)، جراحی های عروق بزرگ نظیر کاروتید و آئورت، جراحی قلب، آنژیوپلاستی عروق بزرگ نظیر کاروتید، آئورت و عروق کرونر، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان، گامانایف 300.000.000
زایمان زایمان طبیعی،سزارین 50,000,000
پاراکلینیکی 1 انواع سونوگرافی، ماموگرافی، انواع ام آر ای، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان (BMD) یا دانسیتومتری، انواع آندوسکوپی، کولونوسکوپی، سیستوسکوپی، رکتوسکوپی، آندوسونوگرافی، رینوسکوپی، انواع اكو (اکو کاردیوگرافی، استرس اکو و غیره) ، FNA، تست UBT، انواع آنژیوگرافی سرپایی، انواع سی تی آنژیو گرافی و ساير موارد مشابهtcd، 20,000,000
پاراکلینیکی 2 تست ورزش، هولتر مونیتورینگ، انواع تستهاي تنفسي (مانند: اسپیرومتری، بادي باكس، DLCO، آستوگرافی (تست متاکولین)، ارگواسپیرومتری، پلتیسموگرافی و غیره)، انواع نوارنگاري (مانند: نوارعضله، نوارعصب، نوارمغز، نوارقلب، نوارمثانه (الکترومیوگرافی مثانه)، مانومتری و غيره)، انواع تستهای ارزیابی شنوایی (مانند: تمپانومتری، ادیومتری، ABR (بررسی عصب شنوایی)، EVOKگوش)، انواع تستهای ارزیابی بینایی (مانند: تستV.E.P،OCT ، پریمتری چشم (اندازه گیری میدان بینایی)، اپتومتری (بينايي‌سنجي)،ORBSCAN ، GDX، پاکیمتری،IOLMASTER ، توپوگرافی، پنتاکم،HRT ، ICG، تست یورودینامیک، Brain Mapping و ساير موارد مشابه 10,000,000
جراحی سرپایی ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، SMART PLUG، تزریق IVIG، تخلیه کیست و لیزردرمانی (در موارد غیر زیبایی و همچنین به استثنای رفع عیوب انکساری چشم) و هزینه های مربوط به کلیه اعمال جراحی مجاز سرپایی مندرج در کتاب تعرفه و اعلام شده به سازمانهای بیمه گر توسط دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت مانند: شکستگیها، دررفتگیها، آتل گذاری، انواع گچ گیری (خريد گچ، دستمزد گچ گيري و ...)، بیرون آوردن جسم خارجی فرو رفته در گوشت، کشیدن ناخن، درمان خونریزی بینی شامل سوزاندن و تامپونمان، شکافتن آبسه کف دهان، شالازیون، بیوپسی، کوتر، ناخنک چشم، بیرون آوردن جسم خارجی ازگوش و بینی، تزریق در داخل مفاصل، پانسمان و سایر خدمات مشابه 10,000,000
لیزیک دو چشم جبران هزينه هاي لیزیک/لازک چشم در مواردي كه به تشخيص پزشك معتمد بيمه‌گر درجه نزديك بيني، دوربيني، آستيگمات يا جمع قدر مطلق نقص بينايي هر چشم (درجه نزديك بيني يا دوربيني به علاوه نصف آستيگمات‌) 3 ديوپتر يا بيشتر باشد، 20,000,000
هزینه های آزمایشگاهی جبران هزینه های آزمايش‌های تشخيص پزشكي، پاتولوژي يا آسيب‌شناسي، فیزیوتراپی ، رادیولوژی 10.000.000
خدمات آمبولانس داخل شهر 1,000,000
خدمات آمبولانس خارج شهر 1,500,000
ویزیت و دارو جبران هزینه ویزیت و داروهای موجود در فارماکوپه بیمه ای 5,000,000
عینک جبران هزینه خريد عينك طبي و لنز تماسی طبي 3,000,000
مجموع حق بیمه (حق بیمه سالیانه بدون مالیات بر ارزش افزوده )ریال 20.129.600

دسترسی به شبکه دفاتر نمایندگی و شعب جهت دریافت خدمات

طرح آفرین بیمه تکمیلی انفرادی شرکت بیمه آتیه سازان حافظ
عنوان شرح سقف تعهدات
جراحی عمومی جبران هزینه‌های بستری‌، جراحی، شیمی درمانی (بجز دارو و وسایل مصرفی)‌، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، جراحی های ستون فقرات، اعمال لاپاراسکوپیک، انواع سنگ‌شکن، جراحی های چشم (به استثنای لیزیک)، جبران هزینه های پروتز (مانند لنز و ... که طی جراحیهای مورد تعهد در داخل بدن کار گذاشته می شود) و کورتاژ (تشخیصی - درمانی)، در بیمارستان و مراکز جراحی محدود 250.000.000
جراحی تخصصی جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی بیمارستانی شامل: درمان جراحی سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (باستثنای جراحی ستون فقرات)، جراحی های عروق بزرگ نظیر کاروتید و آئورت، جراحی قلب، آنژیوپلاستی عروق بزرگ نظیر کاروتید، آئورت و عروق کرونر، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان، گامانایف 500.000.000
زایمان زایمان طبیعی،سزارین 50,000,000
پاراکلینیکی 1 انواع سونوگرافی، ماموگرافی، انواع ام آر ای، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان (BMD) یا دانسیتومتری، انواع آندوسکوپی، کولونوسکوپی، سیستوسکوپی، رکتوسکوپی، آندوسونوگرافی، رینوسکوپی، انواع اكو (اکو کاردیوگرافی، استرس اکو و غیره) ، FNA، تست UBT، انواع آنژیوگرافی سرپایی، انواع سی تی آنژیو گرافی و ساير موارد مشابهtcd، 10,000,000
پاراکلینیکی 2 تست ورزش، هولتر مونیتورینگ، انواع تستهاي تنفسي (مانند: اسپیرومتری، بادي باكس، DLCO، آستوگرافی (تست متاکولین)، ارگواسپیرومتری، پلتیسموگرافی و غیره)، انواع نوارنگاري (مانند: نوارعضله، نوارعصب، نوارمغز، نوارقلب، نوارمثانه (الکترومیوگرافی مثانه)، مانومتری و غيره)، انواع تستهای ارزیابی شنوایی (مانند: تمپانومتری، ادیومتری، ABR (بررسی عصب شنوایی)، EVOKگوش)، انواع تستهای ارزیابی بینایی (مانند: تستV.E.P،OCT ، پریمتری چشم (اندازه گیری میدان بینایی)، اپتومتری (بينايي‌سنجي)،ORBSCAN ، GDX، پاکیمتری،IOLMASTER ، توپوگرافی، پنتاکم،HRT ، ICG، تست یورودینامیک، Brain Mapping و ساير موارد مشابه 10,000,000
جراحی سرپایی ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، SMART PLUG، تزریق IVIG، تخلیه کیست و لیزردرمانی (در موارد غیر زیبایی و همچنین به استثنای رفع عیوب انکساری چشم) و هزینه های مربوط به کلیه اعمال جراحی مجاز سرپایی مندرج در کتاب تعرفه و اعلام شده به سازمانهای بیمه گر توسط دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت مانند: شکستگیها، دررفتگیها، آتل گذاری، انواع گچ گیری (خريد گچ، دستمزد گچ گيري و ...)، بیرون آوردن جسم خارجی فرو رفته در گوشت، کشیدن ناخن، درمان خونریزی بینی شامل سوزاندن و تامپونمان، شکافتن آبسه کف دهان، شالازیون، بیوپسی، کوتر، ناخنک چشم، بیرون آوردن جسم خارجی ازگوش و بینی، تزریق در داخل مفاصل، پانسمان و سایر خدمات مشابه 10,000,000
لیزیک دو چشم جبران هزينه هاي لیزیک/لازک چشم در مواردي كه به تشخيص پزشك معتمد بيمه‌گر درجه نزديك بيني، دوربيني، آستيگمات يا جمع قدر مطلق نقص بينايي هر چشم (درجه نزديك بيني يا دوربيني به علاوه نصف آستيگمات‌) 3 ديوپتر يا بيشتر باشد، 10,000,000
هزینه های آزمایشگاهی جبران هزینه های آزمايش‌های تشخيص پزشكي، پاتولوژي يا آسيب‌شناسي، فیزیوتراپی ، رادیولوژی 6.000.000
خدمات آمبولانس داخل شهر 1,000,000
خدمات آمبولانس خارج شهر 1,500,000
مجموع حق بیمه (حق بیمه سالیانه بدون مالیات بر ارزش افزوده )ریال 16.610.400

اعمال تخفیف در حق بیمه جهت افرادکمتر از 16 سال

طرح آسمان بیمه تکمیلی انفرادی شرکت بیمه آتیه سازان حافظ
عنوان شرح سقف تعهدات
جراحی عمومی جبران هزینه‌های بستری‌، جراحی، شیمی درمانی (بجز دارو و وسایل مصرفی)‌، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، جراحی های ستون فقرات، اعمال لاپاراسکوپیک، انواع سنگ‌شکن، جراحی های چشم (به استثنای لیزیک)، جبران هزینه های پروتز (مانند لنز و ... که طی جراحیهای مورد تعهد در داخل بدن کار گذاشته می شود) و کورتاژ (تشخیصی - درمانی)، در بیمارستان و مراکز جراحی محدود 200.000.000
جراحی تخصصی جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی بیمارستانی شامل: درمان جراحی سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (باستثنای جراحی ستون فقرات)، جراحی های عروق بزرگ نظیر کاروتید و آئورت، جراحی قلب، آنژیوپلاستی عروق بزرگ نظیر کاروتید، آئورت و عروق کرونر، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان، گامانایف 400.000.000
زایمان زایمان طبیعی،سزارین 50,000,000
پاراکلینیکی 1 انواع سونوگرافی، ماموگرافی، انواع ام آر ای، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان (BMD) یا دانسیتومتری، انواع آندوسکوپی، کولونوسکوپی، سیستوسکوپی، رکتوسکوپی، آندوسونوگرافی، رینوسکوپی، انواع اكو (اکو کاردیوگرافی، استرس اکو و غیره) ، FNA، تست UBT، انواع آنژیوگرافی سرپایی، انواع سی تی آنژیو گرافی و ساير موارد مشابهtcd، 10,000,000
پاراکلینیکی 2 تست ورزش، هولتر مونیتورینگ، انواع تستهاي تنفسي (مانند: اسپیرومتری، بادي باكس، DLCO، آستوگرافی (تست متاکولین)، ارگواسپیرومتری، پلتیسموگرافی و غیره)، انواع نوارنگاري (مانند: نوارعضله، نوارعصب، نوارمغز، نوارقلب، نوارمثانه (الکترومیوگرافی مثانه)، مانومتری و غيره)، انواع تستهای ارزیابی شنوایی (مانند: تمپانومتری، ادیومتری، ABR (بررسی عصب شنوایی)، EVOKگوش)، انواع تستهای ارزیابی بینایی (مانند: تستV.E.P،OCT ، پریمتری چشم (اندازه گیری میدان بینایی)، اپتومتری (بينايي‌سنجي)،ORBSCAN ، GDX، پاکیمتری،IOLMASTER ، توپوگرافی، پنتاکم،HRT ، ICG، تست یورودینامیک، Brain Mapping و ساير موارد مشابه 10,000,000
جراحی سرپایی ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، SMART PLUG، تزریق IVIG، تخلیه کیست و لیزردرمانی (در موارد غیر زیبایی و همچنین به استثنای رفع عیوب انکساری چشم) و هزینه های مربوط به کلیه اعمال جراحی مجاز سرپایی مندرج در کتاب تعرفه و اعلام شده به سازمانهای بیمه گر توسط دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت مانند: شکستگیها، دررفتگیها، آتل گذاری، انواع گچ گیری (خريد گچ، دستمزد گچ گيري و ...)، بیرون آوردن جسم خارجی فرو رفته در گوشت، کشیدن ناخن، درمان خونریزی بینی شامل سوزاندن و تامپونمان، شکافتن آبسه کف دهان، شالازیون، بیوپسی، کوتر، ناخنک چشم، بیرون آوردن جسم خارجی ازگوش و بینی، تزریق در داخل مفاصل، پانسمان و سایر خدمات مشابه 10,000,000
لیزیک دو چشم جبران هزينه هاي لیزیک/لازک چشم در مواردي كه به تشخيص پزشك معتمد بيمه‌گر درجه نزديك بيني، دوربيني، آستيگمات يا جمع قدر مطلق نقص بينايي هر چشم (درجه نزديك بيني يا دوربيني به علاوه نصف آستيگمات‌) 3 ديوپتر يا بيشتر باشد، 10,000,000
هزینه های آزمایشگاهی جبران هزینه های آزمايش‌های تشخيص پزشكي، پاتولوژي يا آسيب‌شناسي، فیزیوتراپی ، رادیولوژی 6.000.000
خدمات آمبولانس داخل شهر 1,000,000
خدمات آمبولانس خارج شهر 1,500,000
مجموع حق بیمه (حق بیمه سالیانه بدون مالیات بر ارزش افزوده )ریال 16.210.400

عدم افزایش حق بیمه برای افراد 50 تا 65 سال

طرح آسایش بیمه تکمیلی انفرادی شرکت بیمه آتیه سازان حافظ
عنوان شرح سقف تعهدات
جراحی عمومی جبران هزینه‌های بستری‌، جراحی، شیمی درمانی (بجز دارو و وسایل مصرفی)‌، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، جراحی های ستون فقرات، اعمال لاپاراسکوپیک، انواع سنگ‌شکن، جراحی های چشم (به استثنای لیزیک)، جبران هزینه های پروتز (مانند لنز و ... که طی جراحیهای مورد تعهد در داخل بدن کار گذاشته می شود) و کورتاژ (تشخیصی - درمانی)، در بیمارستان و مراکز جراحی محدود 200.000.000
جراحی تخصصی جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی بیمارستانی شامل: درمان جراحی سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (باستثنای جراحی ستون فقرات)، جراحی های عروق بزرگ نظیر کاروتید و آئورت، جراحی قلب، آنژیوپلاستی عروق بزرگ نظیر کاروتید، آئورت و عروق کرونر، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان، گامانایف 400.000.000
زایمان زایمان طبیعی،سزارین 50,000,000
پاراکلینیکی 1 انواع سونوگرافی، ماموگرافی، انواع ام آر ای، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان (BMD) یا دانسیتومتری، انواع آندوسکوپی، کولونوسکوپی، سیستوسکوپی، رکتوسکوپی، آندوسونوگرافی، رینوسکوپی، انواع اكو (اکو کاردیوگرافی، استرس اکو و غیره) ، FNA، تست UBT، انواع آنژیوگرافی سرپایی، انواع سی تی آنژیو گرافی و ساير موارد مشابهtcd، 10,000,000
پاراکلینیکی 2 تست ورزش، هولتر مونیتورینگ، انواع تستهاي تنفسي (مانند: اسپیرومتری، بادي باكس، DLCO، آستوگرافی (تست متاکولین)، ارگواسپیرومتری، پلتیسموگرافی و غیره)، انواع نوارنگاري (مانند: نوارعضله، نوارعصب، نوارمغز، نوارقلب، نوارمثانه (الکترومیوگرافی مثانه)، مانومتری و غيره)، انواع تستهای ارزیابی شنوایی (مانند: تمپانومتری، ادیومتری، ABR (بررسی عصب شنوایی)، EVOKگوش)، انواع تستهای ارزیابی بینایی (مانند: تستV.E.P،OCT ، پریمتری چشم (اندازه گیری میدان بینایی)، اپتومتری (بينايي‌سنجي)،ORBSCAN ، GDX، پاکیمتری،IOLMASTER ، توپوگرافی، پنتاکم،HRT ، ICG، تست یورودینامیک، Brain Mapping و ساير موارد مشابه 5,000,000
جراحی سرپایی ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، SMART PLUG، تزریق IVIG، تخلیه کیست و لیزردرمانی (در موارد غیر زیبایی و همچنین به استثنای رفع عیوب انکساری چشم) و هزینه های مربوط به کلیه اعمال جراحی مجاز سرپایی مندرج در کتاب تعرفه و اعلام شده به سازمانهای بیمه گر توسط دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت مانند: شکستگیها، دررفتگیها، آتل گذاری، انواع گچ گیری (خريد گچ، دستمزد گچ گيري و ...)، بیرون آوردن جسم خارجی فرو رفته در گوشت، کشیدن ناخن، درمان خونریزی بینی شامل سوزاندن و تامپونمان، شکافتن آبسه کف دهان، شالازیون، بیوپسی، کوتر، ناخنک چشم، بیرون آوردن جسم خارجی ازگوش و بینی، تزریق در داخل مفاصل، پانسمان و سایر خدمات مشابه 5,000,000
لیزیک دو چشم جبران هزينه هاي لیزیک/لازک چشم در مواردي كه به تشخيص پزشك معتمد بيمه‌گر درجه نزديك بيني، دوربيني، آستيگمات يا جمع قدر مطلق نقص بينايي هر چشم (درجه نزديك بيني يا دوربيني به علاوه نصف آستيگمات‌) 3 ديوپتر يا بيشتر باشد، 20,000,000
هزینه های آزمایشگاهی جبران هزینه های آزمايش‌های تشخيص پزشكي، پاتولوژي يا آسيب‌شناسي، فیزیوتراپی ، رادیولوژی 5.000.000
خدمات آمبولانس داخل شهر 1,000,000
خدمات آمبولانس خارج شهر 1,500,000
مجموع حق بیمه (حق بیمه سالیانه بدون مالیات بر ارزش افزوده )ریال 15.175.400

10 درصد تخفیف در حق بیمه در صورت بیمه نمودن بیش 3 نفر از افراد خانواده با انتخاب طرح یکسان

طرح آفتاب بیمه تکمیلی انفرادی شرکت بیمه آتیه سازان حافظ
عنوان شرح سقف تعهدات
جراحی عمومی جبران هزینه‌های بستری‌، جراحی، شیمی درمانی (بجز دارو و وسایل مصرفی)‌، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، جراحی های ستون فقرات، اعمال لاپاراسکوپیک، انواع سنگ‌شکن، جراحی های چشم (به استثنای لیزیک)، جبران هزینه های پروتز (مانند لنز و ... که طی جراحیهای مورد تعهد در داخل بدن کار گذاشته می شود) و کورتاژ (تشخیصی - درمانی)، در بیمارستان و مراکز جراحی محدود 100.000.000
جراحی تخصصی جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی بیمارستانی شامل: درمان جراحی سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (باستثنای جراحی ستون فقرات)، جراحی های عروق بزرگ نظیر کاروتید و آئورت، جراحی قلب، آنژیوپلاستی عروق بزرگ نظیر کاروتید، آئورت و عروق کرونر، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان، گامانایف 200.000.000
زایمان زایمان طبیعی،سزارین 40,000,000
پاراکلینیکی 1 انواع سونوگرافی، ماموگرافی، انواع ام آر ای، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان (BMD) یا دانسیتومتری، انواع آندوسکوپی، کولونوسکوپی، سیستوسکوپی، رکتوسکوپی، آندوسونوگرافی، رینوسکوپی، انواع اكو (اکو کاردیوگرافی، استرس اکو و غیره) ، FNA، تست UBT، انواع آنژیوگرافی سرپایی، انواع سی تی آنژیو گرافی و ساير موارد مشابهtcd، 15,000,000
پاراکلینیکی 2 تست ورزش، هولتر مونیتورینگ، انواع تستهاي تنفسي (مانند: اسپیرومتری، بادي باكس، DLCO، آستوگرافی (تست متاکولین)، ارگواسپیرومتری، پلتیسموگرافی و غیره)، انواع نوارنگاري (مانند: نوارعضله، نوارعصب، نوارمغز، نوارقلب، نوارمثانه (الکترومیوگرافی مثانه)، مانومتری و غيره)، انواع تستهای ارزیابی شنوایی (مانند: تمپانومتری، ادیومتری، ABR (بررسی عصب شنوایی)، EVOKگوش)، انواع تستهای ارزیابی بینایی (مانند: تستV.E.P،OCT ، پریمتری چشم (اندازه گیری میدان بینایی)، اپتومتری (بينايي‌سنجي)،ORBSCAN ، GDX، پاکیمتری،IOLMASTER ، توپوگرافی، پنتاکم،HRT ، ICG، تست یورودینامیک، Brain Mapping و ساير موارد مشابه 8,000,000
جراحی سرپایی ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، SMART PLUG، تزریق IVIG، تخلیه کیست و لیزردرمانی (در موارد غیر زیبایی و همچنین به استثنای رفع عیوب انکساری چشم) و هزینه های مربوط به کلیه اعمال جراحی مجاز سرپایی مندرج در کتاب تعرفه و اعلام شده به سازمانهای بیمه گر توسط دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت مانند: شکستگیها، دررفتگیها، آتل گذاری، انواع گچ گیری (خريد گچ، دستمزد گچ گيري و ...)، بیرون آوردن جسم خارجی فرو رفته در گوشت، کشیدن ناخن، درمان خونریزی بینی شامل سوزاندن و تامپونمان، شکافتن آبسه کف دهان، شالازیون، بیوپسی، کوتر، ناخنک چشم، بیرون آوردن جسم خارجی ازگوش و بینی، تزریق در داخل مفاصل، پانسمان و سایر خدمات مشابه 8,000,000
لیزیک دو چشم جبران هزينه هاي لیزیک/لازک چشم در مواردي كه به تشخيص پزشك معتمد بيمه‌گر درجه نزديك بيني، دوربيني، آستيگمات يا جمع قدر مطلق نقص بينايي هر چشم (درجه نزديك بيني يا دوربيني به علاوه نصف آستيگمات‌) 3 ديوپتر يا بيشتر باشد، 15,000,000
هزینه های آزمایشگاهی جبران هزینه های آزمايش‌های تشخيص پزشكي، پاتولوژي يا آسيب‌شناسي، فیزیوتراپی ، رادیولوژی 7.000.000
خدمات آمبولانس داخل شهر 1,000,000
خدمات آمبولانس خارج شهر 1,500,000
عینک جبران هزینه خريد عينك طبي و لنز تماسی طبي 2,000,000
مجموع حق بیمه (حق بیمه سالیانه بدون مالیات بر ارزش افزوده )ریال 16,251,800

طرح اقتصادی بیمه تکمیلی انفرادی شرکت بیمه آتیه سازان حافظ
عنوان شرح سقف تعهدات
جراحی عمومی جبران هزینه‌های بستری‌، جراحی، شیمی درمانی (بجز دارو و وسایل مصرفی)‌، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، جراحی های ستون فقرات، اعمال لاپاراسکوپیک، انواع سنگ‌شکن، جراحی های چشم (به استثنای لیزیک)، جبران هزینه های پروتز (مانند لنز و ... که طی جراحیهای مورد تعهد در داخل بدن کار گذاشته می شود) و کورتاژ (تشخیصی - درمانی)، در بیمارستان و مراکز جراحی محدود 40.000.000
جراحی تخصصی جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی بیمارستانی شامل: درمان جراحی سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (باستثنای جراحی ستون فقرات)، جراحی های عروق بزرگ نظیر کاروتید و آئورت، جراحی قلب، آنژیوپلاستی عروق بزرگ نظیر کاروتید، آئورت و عروق کرونر، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان، گامانایف 80.000.000
زایمان زایمان طبیعی،سزارین 15,000,000
پاراکلینیکی 1 انواع سونوگرافی، ماموگرافی، انواع ام آر ای، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان (BMD) یا دانسیتومتری، انواع آندوسکوپی، کولونوسکوپی، سیستوسکوپی، رکتوسکوپی، آندوسونوگرافی، رینوسکوپی، انواع اكو (اکو کاردیوگرافی، استرس اکو و غیره) ، FNA، تست UBT، انواع آنژیوگرافی سرپایی، انواع سی تی آنژیو گرافی و ساير موارد مشابهtcd، 3,000,000
پاراکلینیکی 2 تست ورزش، هولتر مونیتورینگ، انواع تستهاي تنفسي (مانند: اسپیرومتری، بادي باكس، DLCO، آستوگرافی (تست متاکولین)، ارگواسپیرومتری، پلتیسموگرافی و غیره)، انواع نوارنگاري (مانند: نوارعضله، نوارعصب، نوارمغز، نوارقلب، نوارمثانه (الکترومیوگرافی مثانه)، مانومتری و غيره)، انواع تستهای ارزیابی شنوایی (مانند: تمپانومتری، ادیومتری، ABR (بررسی عصب شنوایی)، EVOKگوش)، انواع تستهای ارزیابی بینایی (مانند: تستV.E.P،OCT ، پریمتری چشم (اندازه گیری میدان بینایی)، اپتومتری (بينايي‌سنجي)،ORBSCAN ، GDX، پاکیمتری،IOLMASTER ، توپوگرافی، پنتاکم،HRT ، ICG، تست یورودینامیک، Brain Mapping و ساير موارد مشابه 1,500,000
جراحی سرپایی ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، SMART PLUG، تزریق IVIG، تخلیه کیست و لیزردرمانی (در موارد غیر زیبایی و همچنین به استثنای رفع عیوب انکساری چشم) و هزینه های مربوط به کلیه اعمال جراحی مجاز سرپایی مندرج در کتاب تعرفه و اعلام شده به سازمانهای بیمه گر توسط دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت مانند: شکستگیها، دررفتگیها، آتل گذاری، انواع گچ گیری (خريد گچ، دستمزد گچ گيري و ...)، بیرون آوردن جسم خارجی فرو رفته در گوشت، کشیدن ناخن، درمان خونریزی بینی شامل سوزاندن و تامپونمان، شکافتن آبسه کف دهان، شالازیون، بیوپسی، کوتر، ناخنک چشم، بیرون آوردن جسم خارجی ازگوش و بینی، تزریق در داخل مفاصل، پانسمان و سایر خدمات مشابه 1,500,000
لیزیک دو چشم جبران هزينه هاي لیزیک/لازک چشم در مواردي كه به تشخيص پزشك معتمد بيمه‌گر درجه نزديك بيني، دوربيني، آستيگمات يا جمع قدر مطلق نقص بينايي هر چشم (درجه نزديك بيني يا دوربيني به علاوه نصف آستيگمات‌) 3 ديوپتر يا بيشتر باشد، 6,000,000
هزینه های آزمایشگاهی جبران هزینه های آزمايش‌های تشخيص پزشكي، پاتولوژي يا آسيب‌شناسي، فیزیوتراپی ، رادیولوژی 1.000.000
خدمات آمبولانس داخل شهر 2,000,000
خدمات آمبولانس خارج شهر 2,000,000
عینک جبران هزینه خريد عينك طبي و لنز تماسی طبي 1,000,000
ویزیت و دارو جبران هزینه های داروهای موجود و ویزیت در مارما کویه های بیمه 1,000,000
دندان پزشکی جبران هزینه های دندانپزشکی مانند : کشیدن , پرکردن , روت کانال , درمان ریشه به استثنا هزینه ایمپلنت و ارتودنسی 1,000,000
سمعک سمعک 1,500,000
نازایی جبران هزینه های نازایی برای زوجین 15,000,000
مجموع حق بیمه (حق بیمه سالیانه بدون مالیات بر ارزش افزوده )ریال 6,960,800

10 درصد تخفیف در حق بیمه در صورت بیمه نمودن بیش 3 نفر از افراد خانواده با انتخاب طرح یکسان

طرح آفتاب بیمه تکمیلی انفرادی شرکت بیمه آتیه سازان حافظ
عنوان شرح سقف تعهدات
جراحی عمومی جبران هزینه‌های بستری‌، جراحی، شیمی درمانی (بجز دارو و وسایل مصرفی)‌، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، جراحی های ستون فقرات، اعمال لاپاراسکوپیک، انواع سنگ‌شکن، جراحی های چشم (به استثنای لیزیک)، جبران هزینه های پروتز (مانند لنز و ... که طی جراحیهای مورد تعهد در داخل بدن کار گذاشته می شود) و کورتاژ (تشخیصی - درمانی)، در بیمارستان و مراکز جراحی محدود 100.000.000
جراحی تخصصی جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی بیمارستانی شامل: درمان جراحی سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (باستثنای جراحی ستون فقرات)، جراحی های عروق بزرگ نظیر کاروتید و آئورت، جراحی قلب، آنژیوپلاستی عروق بزرگ نظیر کاروتید، آئورت و عروق کرونر، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان، گامانایف 200.000.000
زایمان زایمان طبیعی،سزارین 40,000,000
پاراکلینیکی 1 انواع سونوگرافی، ماموگرافی، انواع ام آر ای، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان (BMD) یا دانسیتومتری، انواع آندوسکوپی، کولونوسکوپی، سیستوسکوپی، رکتوسکوپی، آندوسونوگرافی، رینوسکوپی، انواع اكو (اکو کاردیوگرافی، استرس اکو و غیره) ، FNA، تست UBT، انواع آنژیوگرافی سرپایی، انواع سی تی آنژیو گرافی و ساير موارد مشابهtcd، 15,000,000
پاراکلینیکی 2 تست ورزش، هولتر مونیتورینگ، انواع تستهاي تنفسي (مانند: اسپیرومتری، بادي باكس، DLCO، آستوگرافی (تست متاکولین)، ارگواسپیرومتری، پلتیسموگرافی و غیره)، انواع نوارنگاري (مانند: نوارعضله، نوارعصب، نوارمغز، نوارقلب، نوارمثانه (الکترومیوگرافی مثانه)، مانومتری و غيره)، انواع تستهای ارزیابی شنوایی (مانند: تمپانومتری، ادیومتری، ABR (بررسی عصب شنوایی)، EVOKگوش)، انواع تستهای ارزیابی بینایی (مانند: تستV.E.P،OCT ، پریمتری چشم (اندازه گیری میدان بینایی)، اپتومتری (بينايي‌سنجي)،ORBSCAN ، GDX، پاکیمتری،IOLMASTER ، توپوگرافی، پنتاکم،HRT ، ICG، تست یورودینامیک، Brain Mapping و ساير موارد مشابه 8,000,000
جراحی سرپایی ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، SMART PLUG، تزریق IVIG، تخلیه کیست و لیزردرمانی (در موارد غیر زیبایی و همچنین به استثنای رفع عیوب انکساری چشم) و هزینه های مربوط به کلیه اعمال جراحی مجاز سرپایی مندرج در کتاب تعرفه و اعلام شده به سازمانهای بیمه گر توسط دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت مانند: شکستگیها، دررفتگیها، آتل گذاری، انواع گچ گیری (خريد گچ، دستمزد گچ گيري و ...)، بیرون آوردن جسم خارجی فرو رفته در گوشت، کشیدن ناخن، درمان خونریزی بینی شامل سوزاندن و تامپونمان، شکافتن آبسه کف دهان، شالازیون، بیوپسی، کوتر، ناخنک چشم، بیرون آوردن جسم خارجی ازگوش و بینی، تزریق در داخل مفاصل، پانسمان و سایر خدمات مشابه 8,000,000
لیزیک دو چشم جبران هزينه هاي لیزیک/لازک چشم در مواردي كه به تشخيص پزشك معتمد بيمه‌گر درجه نزديك بيني، دوربيني، آستيگمات يا جمع قدر مطلق نقص بينايي هر چشم (درجه نزديك بيني يا دوربيني به علاوه نصف آستيگمات‌) 3 ديوپتر يا بيشتر باشد، 15,000,000
هزینه های آزمایشگاهی جبران هزینه های آزمايش‌های تشخيص پزشكي، پاتولوژي يا آسيب‌شناسي، فیزیوتراپی ، رادیولوژی 7.000.000
خدمات آمبولانس داخل شهر 1,000,000
خدمات آمبولانس خارج شهر 1,500,000
عینک جبران هزینه خريد عينك طبي و لنز تماسی طبي 2,000,000
مجموع حق بیمه (حق بیمه سالیانه بدون مالیات بر ارزش افزوده )ریال 16,251,800

فرآیند ثبت نام بیمه ی انفرادی به چه صورت است؟

  • 1) مراجعه متقاضی به دفاتر نمایندگی و شعب

  • 2) ارائه مشاوره به متقاضی

  • 3) تکمیل خوداظهاری

  • 4) بررسی خود اظهاری توسط شرکت بیمه

  • 5) واریز حق بیمه درمان تکمیلی

  • 6) صدور بیمه نامه تکمیلی درمان


نحوه دریافت خدمات درمانی طرح بیمه انفرادی درمان:

1) ارائه مدارک شناسایی به بیمه گر (کارت ملی)

2) در صورت وجود نسخ کاغذی دستور پزشک الزامی می باشد.

3) صدور معرفی نامه توسط بیمه گر

4) مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد جهت دریافت خدمات

1) پرداخت هزینه های تشخیصی –درمانی توسط بیمه شده در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد بیمه گر

2) ارائه اسناد درمانی جهت دریافت خسارت

3) بررسی اسناد خسارت درمانی توسط بیمه گرت

4) پرداخت هزینه های تشخیصی –درمانی به بیمه شده

شرایط استفاده از بیمه انفرادی :

- آیا بیمه انفرادی شرکت آتیه سازان حافظ محدودیت سنی دارد؟

بله، سن تحت پوشش طرح بیمه انفرادی از زمان تولد تا حداکثر 65 سال می باشد.

- آیا بیمه انفرادی شامل تخفیف می شود؟

- بله، در صورت معرفی و تائید پایش سلامت جهت اعضای خانواده بالای 3 نفر و به شرط انتخاب طرح یکسان مشمول 10% تخفیف حق بیمه خواهند شد.

- افراد زیر 16 سال مشمول تخفیف در حق بیمه خواهند شد.

- پرسشنامه پایش سلامت چیست؟

فرم پرسشنامه پایش سلامت فرمی است که می بایست در فرایند ثبت نام توسط متقاضیان طرح انفرادی تکمیل گردد.

-اعتبار بیمه نامه طرح انفرادی از چه تاریخی می باشد؟

اولین روز پس از پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده بیمه نامه دارای اعتبار بوده و بیمه شده به مدت یک سال شمسی از خدمات بیمه ای بر اساس تعهدات بیمه نامه بهره مند می گردد.

- آیا بیمه انفرادی محدودیت بیماری قبل از شروع بیمه نامه دارد؟

خسارت ناشی از هرگونه بیماری که منشاء آن قبل از شروع بیمه‌نامه باشد نظیر انواع بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان، اسکلتی و مفصلی و ...در سال اول قابل پرداخت از محل بیمه‌تکمیلی نمی‌باشد.

- دوره انتظارچیست؟

مدت زمانی است که در طول آن بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد. دوره انتظار جهت استفاده از پوشش زایمان در سال اول 9 ماه و جهت بیماریهای مزمن 3 ماه می‌باشد.

-فرانشیز چیست؟

فرانشیز درصد معینی از هزینه‌های درمانی است که تأمیـن آن بر عهده بیمه‌شده می‌باشد. درخصوص خدمات عدم تعهد بیمه‌پایه که در تعهد بیمه تکمیلی انفرادی فرانشیز 30% می باشد.

-بیماری های مزمن شامل چه بیماری هایی است؟

پیوند اعضا ، فتق،جراحی لوزه، گواتر، بيماريهاي ريوي، صرع، تشنج، بزرگي پروستات و بيماري هاي مربوط به آن، جراحی دیسک ستون فقرات، بیماریهای نئوپلاستیک (سرطانها) ، پولیپ و انحراف بینی، سینوزیت، کیست تخمدان، هیسترکتومی، سیستوسل و رکتوسل، بيماريهاي كليوي، سنگ کیسه صفرا،رفع عیوب انکساری چشم ، استرابیسم، جراحی قلب باز، آنژیوپلاستی قلب ، واریکوسل، میومکتومی، آنتروسل، دیابت وابسته به انسولین،سیروز کبدی ، هپاتیت ،فیبروز ریه ، تومور خوش خیم مغزی عارضه دار، دیابت بی مزه ، نارسائی شدید تنفسی نیازمند اکسیژن در منزل ،فلج دائمی حداقل دو عضو در بیماران CP ، بیماری های متابولیک ناتوان کننده ، آلزایمر بالای 60 سال که نیازمند نگهداری باشد، سوختگی شدید منجر به اختلال عملکرد، کرون و کولیت اولسروز، بیماری های روماتیسمی شدید مقاوم به درمان (لوپوس،اسپوندیلیت آنکلیوزان ، پسوریازیس مقاوم به درمان و ....) ، ماستوئیدکتومی، کاتاراکت، بيماري هاي مزمن قلبی و عروقی، دیابت و عوارض آن، بيماري هاي دهان و دندان، آرتروز و ... به استثناي موارد اورژانس که منجر به بستری بیمار در مراكز درماني مي گردد.

-آیا میتوانم یکی از اعضای خانواده را به تنهایی بیمه تکمیلی انفرادی نمایم؟

بله این موضوع در بیمه های تکمیلی انفرادی امکانپذیر می باشد.

آیا در صورتی که متقاضی به سن قانونی نرسیده باشد (فرد زیر 18 سال) می تواند برای خود به تنهایی بیمه مکمل خریداری کنند؟

در بیمه درمان تکمیلی انفرادی، ولی/ قیم قانونی بیمه شده (فرد زیر 18سال) می بایست به عنوان بیمه گذار برای ایشان اقدام به خرید بیمه نامه نماید.

-آیا عمل لیزیک نیز در بیمه تکمیلی انفرادی پوشش دارد؟

بله در 6 طرح ارائه شده خدمت لیزیک پوشش دارد.

-نحوه انصراف از بیمه تکمیلی انفرادی به چه صورت است؟

متقاضی می بایست قبل از اقدام به خرید بیمه انفرادی در انتخاب طرح دقت نموده و با آگاهی نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایند چرا که بعد از خرید انصراف به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.

-مهلت تحویل هزینه های درمانی تا چه زمانی می باشد؟

مهلت تحویل مدارک بیمارستانی جهت تسویه هزینه های بیمارستانی حداکثر 3 ماه پس از ترخیص و در خصوص اسناد مراکز غیر طرف قرارداد بیمه پایه تا 2 ماه پس از دریافت چک بیمه گر اول وحداکثر 8 ماه پس از ترخیص بیمه شده می باشد.

-مهلت تحویل مدارک هزینه های سرپایی تا چه زمانی می باشد؟

مهلت تحويل اسناد هزينه سرپائی بيمه شدگان حداكثر 3 ماه پس از انجام خدمت و دو ماه بعد از اتمام قرارداد خواهد بود.

- مهلت پرداخت خسارت توسط بیمه گر تا چه زمانی می باشد ؟

از زمان تحویل اسناد هزینه های درمانی به دفاتر شعب و نمایندگی، حداکثر زمان پرداخت خسارت بیمه شده 15 روز کاری می باشد.


مدارک لازم جهت دریافت هزینه های سرپایی

1. دستور پزشک معالج

* در مواردی که نسخه به صورت الکترونیک تجویز شده باشد نیازی به ارائه دستور پزشک نمی باشد و صرفا ارائه اطلاعات مربوط به کد ملی بیمار ، کد رهگیری و تاریخ انجام خدمت مورد نیاز می باشد.

2. اصل قبض پرداختی

3. تصویر گزارش خدمت انجام شده


مدارک لازم جهت دریافت هزینه های بستری

1) اصل صورتحساب بیمارستان ممهور به مهر حسابداری بیمارستان

2) ارائه برگه سیر معالجات درمان و ارائه کلیه برگه مشاوره های درخواست شده ممهور به مهر پزشکان

3) ریز هزینه داروها و لوازم بخش ممهور به مهر واحدهای مربوطه، ریز لیست آزمایشات و یا پاتولوژی در زمان بستری، ریز لیست خدمات تصویربرداری نظیر رادیولوژی، سی تی اسکن و ام آر آی با ارائه گزارش جواب و سایر موارد مندرج در صورتحساب به انضمام مستندات

4) شرح حال و خلاصه پرونده

5) در صورت انجام جراحی ارائه برگه گزارش عمل جراحی ممهور به مهر پزشک جراح و کمک جراح، ارائه برگه بیهوشی ممهور به مهر پزشک، ریز هزینه داروها و لوازم مصرفی اتاق عمل، فاکتور تجهیزات و یا پروتزهای به کار رفته حین عمل جراحی