چشم انداز شرکت

* توانمندسازی و بهبود مهارت‌ها و انگیزش سرمایه انسانی شرکت
* تنوع و توسعه در خدمات به منظور تأمین منابع پایدار
* خرید راهبردی خدمات سلامت
* بهبود رضایتمندی و توانمندسازی بیمه شدگان
* تقویت و توسعه بازاریابی و ارتباطات سازمانی
* باز مهندسی و بهبود فرآیندهای کلیدی و ساختار سازمانی شرکت
* توسعه نظام فن آوری اطلاعات
* پیاده سازی نظام ارزیابی و نظارت مستمر بر عملکرد