ENGLISH   rvo@atiyehsazan.ir

جلسه هم اندیشی با کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان پاکدشت





جلسه هم اندیشی مدیر شعبه تهران جنوب و اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان پاکدشت درمحل شعبه تهران جنوب برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ هیات مدیره کانون پس از طرح پیشنهادات خود در خصوص مشکلات بیمه شدگان منطقه ضمن ابراز رضایتمندی از تسریع در کارشناسی اسناد پزشکی خواستار استقرار نماینده شعبه در محل کانون پاکدشت و همچنین تقویت هرچه بیشتر شبکه برونسپاری در راستای ارتقای سطح رضایتمندی بیمه شدگان شدند.

در این نشست آقایان جلیلی رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان پاک دشت، شریفی نایب رئیس هیات مدیره کانون و قدرتی عضو هیات مدیره در بخش مالی کانون به میزبانی مدیر شعبه خانم شریعتی فرد مدیر شعبه تهران جنوب برگزار گردید حضور داشتند.