ENGLISH   rvo@atiyehsazan.ir

دیدار مدیرشعبه و رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان لرستان۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۱۱:۵۵

ابراهیم ساکی رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی لرستان و نمایندگان کانون های استان با حضور در شرکت آتیه سازان حافظ با مدیر این شعبه دیدار کردند.


به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ، مدیر شعبه استان لرستان به روند پیشبرد بیمه مکمل درمان بازنشستگان اشاره کرد و هم فکری و هم گرایی در مسیر بهبود وضعیت بیمه مکمل درمان بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را هدف این شرکت دانست.


دکتر سعید شاکرمی ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های جامعه کارگری، تکریم بیمه شدگان بازنشسته را اولویت شرکت بیان نمود.


در این جلسه، گزارش تکمیلی از آخرین وضعیت هزینه ها توسط دکتر شاکرمی به اعضای کانون بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان ارائه شد.