ENGLISH   rvo@atiyehsazan.ir

دیدار مدیران شعب بیمه دی و شرکت آتیه سازان حافظ استان خراسان رضوی
نشست مشترک مدیران شعب خراسان رضوی شرکت آتیه سازان حافظ و بیمه دی با هدف استفاده از تجارب طرفین برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، در این نشست سید حسین رحیمی مدیر شعبه خراسان رضوی و مهدی شریعتی فر مدیر شعبه خراسان رضوی بیمه دی، در خصوص بررسی راه کارهای اجرایی به منظور مقابله با هزینه های القایی و استفاده از تجارب نظارتی، بررسی مراجع درمانی و پزشکان پر هزینه و سندساز و همچنین استفاده از تجارب بیمه ای دو طرف در جهت عقد قرارداد با بیمارستان های دولتی صحبت شد.

مشارکت در عقد قرارداد با بیمه گزاران به صورت کنسرسیوم و مشارکت در جهت استفاده از قابلیت های طرفین در بخش برونسپاری ( جهت پذیرش اسناد، جذب و بازاریابی بیمه نامه های تجاری) از دیگر عناوین مطرح شده در این جلسه بود.

همچنین پیشنهاد شد که به منظور مشارکت در عقد قرارداد با مراجع درمانی استان (تشکیل سندیکای بیمه درمان) از برند هر دو شرکت بیمه ای استفاده شود.