ردیف نام کامل مرکز طرف قرارداد نوع مرکز مالکیت مرکز آدرس شماره تلفن پاسخگو
1آزمایشگاه بوعلیآزمایشگاهخصوصيقروه - خیابان دکتر شریعتی - درمانگاه مهدیه087-35224660
2آزمایشگاه دانشآزمایشگاهخصوصيسقز - میدان جمهوری - كوچه بانك تجارت - ساختمان پزشكان صدف36219701-087
3آزمایشکاه بهارآزمایشگاهخصوصيسنندج - خیابان شهید تعرف ، نبش خیابان هدایت08733231414
4آزمایشگاه دکتر قادرمزیآزمایشگاهخصوصيسنندج - خیابان آبیدر- کوچه گلبرگ ، ساختمان ژین087-33245800
5آزمایشگاه دکتر وردیآزمایشگاهخصوصيسنندج-خیابان پاسداران-ساختمان پزشکان نیکان33288288-087
6آزمایشگاه رازی سنندجآزمایشگاهخصوصيسنندج-خیابان پاسداران-کلینیک فرهنگیان33224545-087
7آزمایشگاه رازی قروهآزمایشگاهخصوصيقروه - میدان اتحاد - ابتدای خیابان سید جمال الدین اسد آبادی087-35226750
8آزمایشگاه رازی کامیارانآزمایشگاهخصوصيکامیاران - خیابان امام خمینی - ابتدای خیابان شریعتی - جنب بانک رفاه08735526675
9آزمایشگاه راژهآزمایشگاهخصوصيسنندج - خیابان مولوی ، روبروی کلینیک قدس - ساختمان پزشکان راژه08733248274
10آزمایشگاه سیناآزمایشگاهخصوصيسنندج-خیابان فردوسی-کوچه مطهریک33241048-087
11آزمایشگاه شفاآزمایشگاهخصوصيسنندج - خیابان فردوسی - سه راه نمکی087-33241611
12آزمایشگاه شهریارآزمایشگاهخصوصيدیواندره - خیابان 16 متری087-38728700
13آزمایشگاه پاستورآزمایشگاهخصوصيسنندج - خیابان مولوي 087-33236358
14آزمایشگاه مهر سقزآزمایشگاهخصوصيسقز- خیابان امام خمینی - مجتمع پزشکان مهر36221595-087
15آزمایشگاه مهر سنندجآزمایشگاهخصوصيسنندج - خیابان صلاح الدین ایوبی ، بالات از مرکز بهداشت ، پلاک 5308733155983
16آزمایشگاه نور آزمایشگاهخصوصيسنندج- خیابان پاسداران-کوچه یغموری-ساختمان کوثر33224624-087
17آزمایشگاه هدفآزمایشگاهخصوصيکامیاران - خیابان امام خمینی - جنب بانک ملت مرکزی08735528355
18آزمایشگاه دكتر معينآزمایشگاهخصوصيسقز - خيابان جمهوری اسلامی - مجتمع پزشکي ياس36277212-087
19آزمایشگاه کخآزمایشگاهخصوصيسنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان فلسطین33225828-087
20آزمایشگاه فاضلآزمایشگاهخصوصيبیجار - چهار راه پست 087-38235142
21آزمايشگاه دكتر حسيني نسبآزمایشگاهخصوصيسنندج - خيابان آبيدر ، كوچه پرتوي087-33239072
22فيزيوتراپي افقفیزیو تراپیخصوصيسنندج - خيابان پاسداران ، كوچه يغموري ، ساختمان پزشكان باران 238733282540
23فيزيوتراپي توانافیزیو تراپیخصوصيقروه - خيابان شريعتي ، مجتمع هستي087-35233102
24فیزیوتراپی آریافیزیو تراپیخصوصيسنندج - خیابان پاسداران - کلینیک فرهنگیان087-33290004
25فیزیوتراپی آرینفیزیو تراپیخصوصيکامیاران - چهار راه اصلی - خیابان کردستان - جنب بانک تجارت087-35532624
26فیزیوتراپی حکیمفیزیو تراپیخصوصيبانه - خیابان صلاح الدین ایوبی جنوبی - روبروی رستوران کردستان087-34262685
27فیزیوتراپی سینا فیزیو تراپیخصوصيسقز - میدان جمهوری ، ساختمان پزشکان رازی8736210956
28فیزیوتراپی نوین فیزیو تراپیخصوصيقروه - خیابان شریعتی ، مجتمع پزشکی سعید ، طبقه زیر همکف8735227395
29فیزیوتراپی هیوا فتاحیفیزیو تراپیخصوصيبانه - خیابان صلاح الدین ایوبی جنوبی - ساختمان پزشکان شفا087-34266630
30فيزيوتراپي اسديفیزیو تراپیخصوصيسقز - ميدان جمهوري كوچه جم 1 ساختمان پزشكان اميد087-36308563
31فيزيوتراپي ثمرفیزیو تراپیخصوصيسنندج - خیابان فلسطین ، ساختمان پزشکان رز طبقه سوم087-33284465
32فيزيوتراپي سيروانفیزیو تراپیخصوصيسنندج - خیابان شهيد تعريف ، ساختمان پزشکان فردوس طبقه سوم087-33284502
33داروخانه خورشیدداروخانهخصوصيسنندج - میدان انقلاب - ابتدای خیابان امام خمینی087-33166262
34داروخانه دكتر جواهريداروخانهخصوصيكامياران - خيابان پرستار - روبري بيمارستان سينا35521335-087
35داروخانه دكتر صباح مراديداروخانهخصوصيسنندج - ميدان نبوت ، نبش ويس قرني33240712-087
36داروخانه دكتر محدثداروخانهخصوصيكامياران - خيابان امام35523432-087
37داروخانه دكتر محمودي داروخانهخصوصيسنندج - خيابان پاسداران33244887-087
38داروخانه دکتر آذربادداروخانهخصوصيسنندج - خیابان پاسداران - خیابان دادگر087-33291611
39داروخانه دکتر اسماعیل زادهداروخانهخصوصيسقز - میدان جمهوری اسلامی087-36226787
40داروخانه دکتر اعتمادپورداروخانهخصوصيسقز - میدان جمهوری اسلامی0874-3222939
41داروخانه دکتر بنی بشرداروخانهخصوصيسنندج - انتها خیابان تعریف ، جنب مرکز تصویر برداری شفا8733240542
42داروخانه دکتر جولاداروخانهخصوصيقروه - میدان اتحاد0872-35250678
43داروخانه دکتر حسین زادهداروخانهخصوصيسنندج- شهرك بهران ، ميدان قانع33770266-087
44داروخانه دکتر خمیس آبادیداروخانهخصوصيدهگلان - خیابان استقلال ، جنب اداره بیمه سلامت8735125386
45داروخانه دکتر رشیدیداروخانهخصوصيسنندج-خیابان پاسداران- كوچه يغموري33288123-087
46داروخانه دکتر زندیهداروخانهخصوصيبیجار - خیابان توحید - جنب اداره بازرگانی0872-38233587
47داروخانه دکتر سرابیداروخانهخصوصيدهگلان - میدان امام خمینی - بیمارستان شهدا087-35121532
48داروخانه دکتر سعید پورداروخانهخصوصيبانه - خیابان صلاح الدين ايوبي- سه راه بيمارستان087-34269292
49داروخانه دکتر قدرتیداروخانهخصوصيسقز - خیابان امام خمینی0874-3228871
50داروخانه دکتر گزانیداروخانهخصوصيسنندج-خیابان مردوخ جنوبی-روبه روی بیمارستان بعثت33228557-087
1آزمایشگاه بوعلیآزمایشگاهخصوصيقروه - خیابان دکتر شریعتی - درمانگاه مهدیه087-35224660
2آزمایشگاه دانشآزمایشگاهخصوصيسقز - میدان جمهوری - كوچه بانك تجارت - ساختمان پزشكان صدف36219701-087
3آزمایشکاه بهارآزمایشگاهخصوصيسنندج - خیابان شهید تعرف ، نبش خیابان هدایت08733231414
4آزمایشگاه دکتر قادرمزیآزمایشگاهخصوصيسنندج - خیابان آبیدر- کوچه گلبرگ ، ساختمان ژین087-33245800
5آزمایشگاه دکتر وردیآزمایشگاهخصوصيسنندج-خیابان پاسداران-ساختمان پزشکان نیکان33288288-087
6آزمایشگاه رازی سنندجآزمایشگاهخصوصيسنندج-خیابان پاسداران-کلینیک فرهنگیان33224545-087
7آزمایشگاه رازی قروهآزمایشگاهخصوصيقروه - میدان اتحاد - ابتدای خیابان سید جمال الدین اسد آبادی087-35226750
8آزمایشگاه رازی کامیارانآزمایشگاهخصوصيکامیاران - خیابان امام خمینی - ابتدای خیابان شریعتی - جنب بانک رفاه08735526675
9آزمایشگاه راژهآزمایشگاهخصوصيسنندج - خیابان مولوی ، روبروی کلینیک قدس - ساختمان پزشکان راژه08733248274
10آزمایشگاه سیناآزمایشگاهخصوصيسنندج-خیابان فردوسی-کوچه مطهریک33241048-087
11آزمایشگاه شفاآزمایشگاهخصوصيسنندج - خیابان فردوسی - سه راه نمکی087-33241611
12آزمایشگاه شهریارآزمایشگاهخصوصيدیواندره - خیابان 16 متری087-38728700
13آزمایشگاه پاستورآزمایشگاهخصوصيسنندج - خیابان مولوي 087-33236358
14آزمایشگاه مهر سقزآزمایشگاهخصوصيسقز- خیابان امام خمینی - مجتمع پزشکان مهر36221595-087
15آزمایشگاه مهر سنندجآزمایشگاهخصوصيسنندج - خیابان صلاح الدین ایوبی ، بالات از مرکز بهداشت ، پلاک 5308733155983
16آزمایشگاه نور آزمایشگاهخصوصيسنندج- خیابان پاسداران-کوچه یغموری-ساختمان کوثر33224624-087
17آزمایشگاه هدفآزمایشگاهخصوصيکامیاران - خیابان امام خمینی - جنب بانک ملت مرکزی08735528355
18آزمایشگاه دكتر معينآزمایشگاهخصوصيسقز - خيابان جمهوری اسلامی - مجتمع پزشکي ياس36277212-087
19آزمایشگاه کخآزمایشگاهخصوصيسنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان فلسطین33225828-087
20آزمایشگاه فاضلآزمایشگاهخصوصيبیجار - چهار راه پست 087-38235142
21آزمايشگاه دكتر حسيني نسبآزمایشگاهخصوصيسنندج - خيابان آبيدر ، كوچه پرتوي087-33239072
22فيزيوتراپي افقفیزیو تراپیخصوصيسنندج - خيابان پاسداران ، كوچه يغموري ، ساختمان پزشكان باران 238733282540
23فيزيوتراپي توانافیزیو تراپیخصوصيقروه - خيابان شريعتي ، مجتمع هستي087-35233102
24فیزیوتراپی آریافیزیو تراپیخصوصيسنندج - خیابان پاسداران - کلینیک فرهنگیان087-33290004
25فیزیوتراپی آرینفیزیو تراپیخصوصيکامیاران - چهار راه اصلی - خیابان کردستان - جنب بانک تجارت087-35532624
26فیزیوتراپی حکیمفیزیو تراپیخصوصيبانه - خیابان صلاح الدین ایوبی جنوبی - روبروی رستوران کردستان087-34262685
27فیزیوتراپی سینا فیزیو تراپیخصوصيسقز - میدان جمهوری ، ساختمان پزشکان رازی8736210956
28فیزیوتراپی نوین فیزیو تراپیخصوصيقروه - خیابان شریعتی ، مجتمع پزشکی سعید ، طبقه زیر همکف8735227395
29فیزیوتراپی هیوا فتاحیفیزیو تراپیخصوصيبانه - خیابان صلاح الدین ایوبی جنوبی - ساختمان پزشکان شفا087-34266630
30فيزيوتراپي اسديفیزیو تراپیخصوصيسقز - ميدان جمهوري كوچه جم 1 ساختمان پزشكان اميد087-36308563
31فيزيوتراپي ثمرفیزیو تراپیخصوصيسنندج - خیابان فلسطین ، ساختمان پزشکان رز طبقه سوم087-33284465
32فيزيوتراپي سيروانفیزیو تراپیخصوصيسنندج - خیابان شهيد تعريف ، ساختمان پزشکان فردوس طبقه سوم087-33284502
33داروخانه خورشیدداروخانهخصوصيسنندج - میدان انقلاب - ابتدای خیابان امام خمینی087-33166262
34داروخانه دكتر جواهريداروخانهخصوصيكامياران - خيابان پرستار - روبري بيمارستان سينا35521335-087
35داروخانه دكتر صباح مراديداروخانهخصوصيسنندج - ميدان نبوت ، نبش ويس قرني33240712-087
36داروخانه دكتر محدثداروخانهخصوصيكامياران - خيابان امام35523432-087
37داروخانه دكتر محمودي داروخانهخصوصيسنندج - خيابان پاسداران33244887-087
38داروخانه دکتر آذربادداروخانهخصوصيسنندج - خیابان پاسداران - خیابان دادگر087-33291611
39داروخانه دکتر اسماعیل زادهداروخانهخصوصيسقز - میدان جمهوری اسلامی087-36226787
40داروخانه دکتر اعتمادپورداروخانهخصوصيسقز - میدان جمهوری اسلامی0874-3222939
41داروخانه دکتر بنی بشرداروخانهخصوصيسنندج - انتها خیابان تعریف ، جنب مرکز تصویر برداری شفا8733240542
42داروخانه دکتر جولاداروخانهخصوصيقروه - میدان اتحاد0872-35250678
43داروخانه دکتر حسین زادهداروخانهخصوصيسنندج- شهرك بهران ، ميدان قانع33770266-087
44داروخانه دکتر خمیس آبادیداروخانهخصوصيدهگلان - خیابان استقلال ، جنب اداره بیمه سلامت8735125386
45داروخانه دکتر رشیدیداروخانهخصوصيسنندج-خیابان پاسداران- كوچه يغموري33288123-087
46داروخانه دکتر زندیهداروخانهخصوصيبیجار - خیابان توحید - جنب اداره بازرگانی0872-38233587
47داروخانه دکتر سرابیداروخانهخصوصيدهگلان - میدان امام خمینی - بیمارستان شهدا087-35121532
48داروخانه دکتر سعید پورداروخانهخصوصيبانه - خیابان صلاح الدين ايوبي- سه راه بيمارستان087-34269292
49داروخانه دکتر قدرتیداروخانهخصوصيسقز - خیابان امام خمینی0874-3228871
50داروخانه دکتر گزانیداروخانهخصوصيسنندج-خیابان مردوخ جنوبی-روبه روی بیمارستان بعثت33228557-087
51داروخانه دکتر گل پسندیداروخانهخصوصيسنندج- خیابان کشاورز-ساختمان پزشکان رازی33285901-087
52داروخانه دکتر والی امینیداروخانهخصوصيسنندج - خیابان حسن آباد ، نبش خیابان تعریف ، ساختمان پزشکان امانیه8733245665
53داروخانه دکتر کامیارداروخانهخصوصيبیجار - خیابان شهدا شمالی ، جنب بانک رفاه8738223375
54داروخانه شفاداروخانهخصوصيسنندج-میدان آزادی-کوچه سجادی33241671-087
55داروخانه شفا قروهداروخانهخصوصيقروه - خیابان دکتر شریعتی - درمانگاه مهدیه - طبقه همکف8735221161
56داروخانه فارابیداروخانهخصوصيکامیاران - خیابان امام خمینی - روبروی بانک مسکن087-35522265
57داروخانه خدیوداروخانهخصوصيسنندج - میدان آزادی - ابتدای خیابان کشاورز087-33242918
58داروخانه دکتر فتاحیداروخانهخصوصيسنندج - میدان آزادی 087-33243717
59داروخانه دکتر پیریداروخانهخصوصيسنندج - خیابان فردوسی - روبروی پاساژ آشنا
60پزشکی هسته ایی دکتر درخشانپزشکی هسته ایخصوصيسنندج - خیابان آبیدر ، کوچه گلبرگ ، پلاک 2733225696-087
61درمانگاه فرهنگیان سنندجدرمانگاهغير دولتيسنندج - میدان آزادی - ابتدای خیابان پاسداران0871-3243015
62رادیولوژی و سونوگرافی قروهرادیولوژیخصوصيقروه - میدان اتحاد - کوچه مسجد جامع0872-5225144
63سونوگرافی دکتر مهرداد شفیعیان سونوگرافیخصوصيقروه - خیابان دکتر شریعتی ، ساختمان پزشکان سعید35248445-087
64مرکز تصویر برداری شفاتصویر برداریخصوصيسنندج - خیابان شهید تعریف - بالاتر از پزشکی قانونی087-33244191-4
سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران
وزارت آموزش و پرورش
سازمان بهزیستی کشور
سازمان تامین اجتماعی
فروشگاههای زنجیره ای رفاه