ردیف نام کامل مرکز طرف قرارداد نوع مرکز مالکیت مرکز آدرس شماره تلفن پاسخگو
1آزمایشگاه منصور امانیآزمایشخصوصیشریعتی جنوبی32231145
2آزمایشگاه طالقانیآزمایش وپاتولوژیخصوصیکوچه شهید رنجبر0
3آزمایشگاه آیدا تختمشآزمایش وپاتولوژیخصوصیشیروان .خیابان امام رضا36224775
4آزمایشگاه دکتر جاویدیآزمایش وپاتولوژیخصوصیشیروان .خیابان امام رضا36223118
5آزمایشگاه دکتر فرزندیانآزمایش وپاتولوژیخصوصیبجنورد .طالقانی شرقی 2332721775
6آزمایشگاه دکتر وهاب زادهآزمایشخصوصیبجنورد .شریعتی جنوبی32240518
7آزمایشگاه دکتر یوسفیآزمایشخصوصیبجنورد . بن بست شفا32234647
8آزمایشگاه دکتر فاضلآزمایشخصوصیبجنورد. مخابرات 32227767
9آزمایشگاه دکتر رضوانیآزمایش وپاتولوژیخصوصیشیروان .خیابان امام شفا36220900
10آزمایشگاه قزلباشآزمایشخصوصیبجنورد.طالقانی 3232232223
11جراحی محدود بهاراعمال جراحی سرپاییخصوصیطالقانی شرقی 32258077
12درمانگاه فرهنگیان بجنوردویزیت وفیزیوتراپیدولتیشریعتی شمالی32221981
13داروخانه دکتر جوینیدارو ملزوماتخصوصیاسفراین .میدان امام خمینی37330090
14داروخانه دکترقربان زادهدارو ملزوماتخصوصیاسفراین .میدان امام خمینی3937223483
15داروخانه دکتر محقردارو ملزوماتخصوصیبجنورد.کوچه دکتر حکمتی32232994
16داروخانه دکتر رازیدارو ملزوماتخصوصیاسفراین . خیابان طالقانی37222646
17داروخانه دکتر ابوترابی دارو ملزوماتخصوصیبجنورد.شریعتی جنوبی32210013
18داروخانه دکتر سامیدارو ملزوماتخصوصیاسفراین .خیابان امام رضا37225500
19داروخانه دکترشه پرستدارو ملزوماتخصوصیاسفراین .خ امام خمینی37237526
20داروخانه دکتر ریحانیدارو ملزوماتخصوصیبجنورد .طالقانی 2232225659
21داروخانه دکتر همایونیدارو ملزوماتخصوصیبجنورد. خیابان ارتش32224550
22داروخانه دکتر قلی زادهدارو ملزوماتخصوصیبجنورد.شریعتی شمالی32248579
23داروخانه دکتر رضایی دارو ملزوماتخصوصیاسفراین .خ امام رضا 137222187
24داروخانه دکتر رعنا تفضلیدارو ملزوماتخصوصیبجنورد-شریعتی جنوبی32226222
25داروخانه دکتر وکیلیدارو ملزوماتخصوصیبجنورد. طالقانی شرقی32229386
26داروخانه هلال احمردارو ملزومات و داروهای خاصخصوصیبجنورد. نبش میدان خرمشهر32401128
27داروخانه دکتر پیامیداروملزوماتخصوصیشیروان .خ امام خمینی36223939
28داروخانه دارالشفادارو ملزومات خصوصیبجنورد خ شریعتی جنوبی32228023
29داوخانه دکتر فاطمه تفضلیداروملزوماتخصوصیبجنورد. شریعتی جنوبی32220046
30داروخانه دکترنیکوزادهدارو ملزومات وداروهای خاصخصوصیبجنورد. خ شهریار. کلینیک ویژه32310412
سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران