ردیف نام کامل مرکز طرف قرارداد نوع مرکز مالکیت مرکز آدرس شماره تلفن پاسخگو
1وليعصر(عج)بيمارستاندولتيبيرجند - خيابان غفاري32443001
2امام رضا(ع)بيمارستاندولتيبيرجند- خيابان طالقاني32222300
3چمرانبيمارستاندولتيشهرستان فردوس0
4مصطفي خميني(ره)بيمارستاندولتيطبس0
5شهدابيمارستاندولتيقاين32563001
6شفابيمارستاندولتيبشرويه0
7حضرت رسولبيمارستاندولتيفردوس31627317
8امام علي(ع)بيمارستاندولتيسرايان32881650
9درمانگاه فرهنگيانفيزيوتراپيدولتيبيرجند - خيابان طالقاني32226067
10كلينيك نوركلينيكخصوصيبيرجند - خيابان طالقاني32222349
11فيزيوتراپي شفافيزيوتراپيخصوصيقاين خيابان مهديه32528123
12فيزيوتراپي آرامشفيزيوتراپيخصوصيبيرجند - خيابان مفتح32225877
13فيزيوتراپي مهرگانفيزيوتراپيخصوصيبيرجند - خيابان مفتح32237174
14فيزيوتراپي نوينفيزيوتراپيخصوصيبيرجند - خيابان مفتح32231175
15فيزيوتراپي پارسفيزيوتراپيخصوصيبيرجند - خيابان طالقاني32232630
16فيزيوتراپي شفافيزيوتراپيخصوصيفردوس - خيابان طهري32722412
17فيزيوتراپي وليعصرفيزيوتراپيخصوصيبيرجند - خيابان طالقاني32226515
18فيزيوتراپي رازيفيزيوتراپيخصوصيبيرجند - خيابان مفتح32238390
19فيزيوتراپي هلال احمرفيزيوتراپيدولتيبيرجند - خيابان طالقاني32233165
20فيزيوتراپي كيميافيزيوتراپيخصوصيقاين32523448
21فيزيوتراپي شهدافيزيوتراپيعمومي غير دولتيبيرجند - خيابان ارتش32222137
22داروخانه 13آبانداروخانهخصوصيبيرجند - خيابان غفاري4420072
23داروخانه دكتر مالك زادهداروخانهخصوصيطبس - ميدان امام32822299
24داروخانه دكتر احمدپورداروخانهخصوصيبيرجند - خيابان رجايي2311015
25داروخانه دكتر باهريداروخانهخصوصيبيرجند-خيابان غفاري32441777
26داروخانه دكتر حسن زادهداروخانهخصوصيسربيشه خيابان مطهري5623622270
27داروخانه دكتر راستيداروخانهخصوصيبيرجند خيابان غفاري0
28داروخانه دكتر رمضاني اكبريداروخانهخصوصيسرايان32882136
29داروخانه دكتر ساجده طاهريداروخانهخصوصيبيرجند خيابان غفاري32430199
30داروخانه دكتر سلطان زادهداروخانهخصوصيبشرويه بلوار نقلاب32775440
31داروخانه دكتر شريفداروخانهخصوصيبيرجند خيابان مفتح32222111
32داروخانه دكتر ضياييداروخانهخصوصيبيرجند خيابان غفاري2317566
33داروخانه دكتر طاقيداروخانهخصوصيبيرجند خيابان مدرس0
34داروخانه دكتر فرزادنياداروخانهخصوصيبيرجند خيابان طالقاني32239193
35داروخانه دكتر ورديداروخانهخصوصيبيرجند خيابان طالقاني32228367
36داروخانه دكتر اخوانداروخانهخصوصيطبس32822698
37داروخانه دكتر پور رفعتيداروخانهخصوصيفردوس خيابان مطهري5342227464
38داروخانه دكتر حسينيداروخانهخصوصيطبس32824874
39داروخانه دكتر روزبه طاهريداروخانهخصوصيقاين خيابان بهشتي32522497
40داروخانه دكتر سالار صادقيداروخانهخصوصيبشرويه بلوار انقلاب5353223608
41داروخانه دكتر شيرويداروخانهخصوصيطبس32833131
42داروخانه دكتر غزاله مالكداروخانهخصوصيطبس32834858
43داروخانه دكتر محمد طاهريداروخانهخصوصيطبس4343320
44داروخانه سيناداروخانهخصوصيبيرجند خيابان طالقاني0
45داروخانه هلال احمرداروخانهدولتيبيرجند خيابان بهشتي2222031
46آزمايشگاه كيمياآزمايشگاهخصوصيبيرجند خيابان طالقاني32233937
47آزمايشگاه اصحاب يمينآزمايشگاهخصوصيبيرجند خيابان مفتح32231818
48آزمايشگاه دكتر عليزادهآزمايشگاهخصوصيفردوس خيابان مطهري32726617
49آزمايشگاه فارابيآزمايشگاهخصوصيفردوس بلوار شفا0
50آزمايشگاه شفاآزمايشگاهخصوصيبيرجند خيابان طالقاني32211212
51آزمايشگاه سيناآزمايشگاهخصوصيبيرجند خيابان مفتح0
52آزمايشگاه پيشگامآزمايشگاهخصوصيبيرجند خيابان مفتح32237021
53آزمايشگاه پارسآزمايشگاهخصوصيبيرجند خيابان طالقاني32226703
54آزمايشگاه دكتر پاكنهادآزمايشگاهخصوصيبيرجند خيابان مفتح32227399
55آزمايشگاه پوياآزمايشگاهخصوصيبيرجند خيابان مفتح32232619
سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران
وزارت آموزش و پرورش
سازمان بهزیستی کشور
سازمان تامین اجتماعی
فروشگاههای زنجیره ای رفاه