ردیف نام کامل مرکز طرف قرارداد نوع مرکز مالکیت مرکز آدرس شماره تلفن پاسخگو
1گلساربیمارستانیخصوصیرشت گلسار بلوار سمیه013-32111719
2آریابیمارستانیخصوصیرشت اول جاده انزلی013-33759790
3قائمبیمارستانیخصوصیرشت بلوار شهید افتخاری اول جاده فومن013-3409
4پارسبیمارستانیخصوصیرشت 013-34233
5شفابیمارستانیخصوصیلاهیجان خ کاشف شرقی نرسیده به میدان دکتر حشمت013-42222317
6میلادبیمارستانیخصوصیلاهیجان اول جاده لنگرود013-42427700
7طاهری تالشبیمارستانیخصوصیتالش بلوار ولیعصر خ جعفر طیار013-44233122
8فارابیدی کلینیکخصوصیرشت خیابان مطهری013-33334750
9پاستورجراحی محدودخصوصیرشت چهارراه گلسار نرسیده به پیچ سعدی013-32121906
10ایراندی کلینیکخصوصیرشت نرسیده به گلباغ نماز013-33732931
11دانادندانپزشکیخصوصیرشت چهارراه گلسار013-33113030
12درمانگاه فرهنگیانپاراکینیکدولتیرشت خ سعدی پیچ سعدی013-32121424
13درمانگاه ثامنپاراکینیکخصوصیرشت خ رشتیان نبش خ 34013-33570103
14حشمت - دولتیبیمارستانیدولتیرشت جنب سازمان برنامه و بودجه013-33663070
15امام حسن مجتبیبیمارستانیدولتیفومن 013-31737017
16رازی-دولتی بیمارستانیدولتیرشت خیابان سردار جنگل 013-33550028
17رسول اکرمبیمارستانیدولتیاول جاده تهران013-33662217
18پارستصویربرداریخصوصیرشت کمربندی قلی پور واقع در بیمارستان پارس013-33126169
19روشنتصویربرداریخصوصیرشت گلسار بنت الهدی013-32133436
20گلسارتصویربرداریخصوصیرشت چهارره گلسار کوی عسگری013-32112049
21نادریانیتصویربرداریخصوصیبندر انزلی خ مطهری013-44543282
22کلینیک قلب نورپاراکلینیکخصوصیرشت خ معلم013-91004044
23سپهرتصویربرداریخصوصیرشت نرسیده به میدان قلی پور جنب تاکسیرانی013-42955
24افرنچهتصویربرداریخصوصیبندرانزلی خیابان مطهری013-44544934
25دلیریتصویربرداریخصوصیلاهیجان مجتمع آپارتمانی شهدا013-42338910
26نگاهتصویربرداریخصوصیرشت بلوار شهید انصاری013-33729505
27مارلیکتصویربرداریخصوصیرشت گلباغ نماز013-33757723
28گاماسکن مرواریدهسته ایخصوصیرشت چهارراه گلسار خیابان 76013-33111816
29گاماسکن گیلانهسته ایخصوصیرشت بلوار نماز کوچه گلها013-33732390
30انکولوژی گیلانرادیوتراپیخصوصیرشت خ نواب کوچه 89013-33131645
31قائمتصویربرداریخصوصیرشت اول جاده فومن واقع در بیمارستان قائم013-33565013
32گلسارداروخانه خصوصیرشت چهاراره گلسار نبش خیابان نواب013-32111040
33هلال احمرداروخانه خصوصیرشت فاز دوم معلم بین سرگل و قلی پور013-33500160
34پیمان ملائیداروخانه خصوصیرشت خ سعدی واقع در درانگاه فرهنگیان013-32130493
35داروخانه محققداروخانه خصوصیرشت بلوار نماز013-32120310
36شبانه روزی ماسالداروخانه خصوصیماسال جنب پارک شهدا013-44666817
37دکتر کاظمیداروخانه خصوصیشاندرمن013-44651359
38دکتر مشعوف مهرداروخانه خصوصیرشت چمارسرا روبروی اداره برق013-33555966
39آتیه-بهزاد صفری مقدمداروخانه خصوصیرشت بلوار نماز انتهای پل صابرین013-32135001
40کیایی-حمیدرضا کیائیداروخانه خصوصیرشت گلسار نبش خیابان 80013-33111036
41هستی-مژده پوراصغریفیزیوتراپیخصوصیرشت خ گلسار خ نواب013-32132606
42مهر-انسیه سروشفیزیوتراپیخصوصیرشت حاجی آباد013-33223514
43هدف-مرضیه بدخشفیزیوتراپیخصوصیرشت چهرراه پورسینا013-33328393
44بوعلی-حسینعای سلیمانیفیزیوتراپیخصوصیرشت خ لاکانی013-33221655
45حکمت-اصغر شیخی هریسفیزیوتراپیخصوصیرشت چهارراه گلسار013-32118103
46حسام-شمس اله جمشیدیفیزیوتراپیخصوصیرشت حمیدیان013-33545342
47نوین-مریم صلاحی مقدمفیزیوتراپیخصوصیرشت چهارراه پورسینا013-33338575
48پردیس-یاسر محبی رادفیزیوتراپیخصوصیرشت چهارراه گلسارخ نواب013-32124093
49آریا-زهرا آلیانیفیزیوتراپیخصوصیفومن خ مفتح013-34735313
50آریا-زهرا آلیانیفیزیوتراپیخصوصیشفت نبش خیابان مولوی013-34782566
51تسنیم-بیژن جعفری زادفیزیوتراپیخصوصیرشت چهارراه گلساراول خ نواب013-32119951
52آپادانا-مریم پوراحمدیفیزیوتراپیخصوصیرشت بلوار نماز013-33732958
53فروردین-مریم یحیادی رادفیزیوتراپیخصوصیرشت چهارراه گلسارخ نواب013-32113656
54حدادی-سیده نسترن خاوریفیزیوتراپیخصوصیاملش خ شهید منتظری013-42728570
55بهنود-سید اسماعیل ابراهیم موسویفیزیوتراپیخصوصیرشت خ نواب کوچه اقاقیا013-32133003
56توانا-جمال صحبت زادهفیزیوتراپیخصوصیتالش خ خرمشهر013-44238498
57کیمیا-کیوان پورقاسمفیزیوتراپیخصوصیلشت نشا خ امام 013-34403010
58آراد-بابک برکادهیفیزیوتراپیخصوصیرشت سعدی روبروی پاستور013-32121780
59ایران مهر-فاطمه غلامیفیزیوتراپیخصوصیرودسر کوچه حسین زاده013-42624421
60ایران مهر-محمدتنقی وفائیفیزیوتراپیخصوصیرشت خ معلم جنب استانداری013-33263459
61آریان-مهران عباسیفیزیوتراپیخصوصیرشت خ انقلاب ساختمان گاندی013-33224070
62پاسارگاد-غلامرضا خادم نخجیریفیزیوتراپیخصوصیلاهیجان کوچه توکلی013-42210501
63حکیم-محمد الهامیفیزیوتراپیخصوصیلاهیجان خ ملت 013-42344377
64پارس-جواد حسینیفیزیوتراپیخصوصیرشت واقع در بیمارستان پارس013-32133449
65بلالائیفیزیوتراپیخصوصیرشت چهارراه پورسینا013-33331770
66اریس-بابک اریسفیزیوتراپیخصوصیلاهیجان کوچه توکلی013-42232255
67جی-پوران یزدان پناهفیزیوتراپیخصوصیلاهیجان خ شیشه گران013-42213750
68سینا-سینا تکاملیفیزیوتراپیخصوصیرشت چهارراه پورسینا013-33325707
69سینا-سامیر همایون مشائیفیزیوتراپیخصوصیلاهیجان خ 22 آبان013-42242320
70التیام-لیلا فردوسیفیزیوتراپیخصوصیلاهیجان بالاتر از مسجد امیرشهید013-42346334
71مرکزی-حسن پریدارفیزیوتراپیخصوصیلاهیجان خ شهید کریمی013-43232581
72فارابی-حمید صداقتفیزیوتراپیخصوصیلاهیجان انتهای کوچه وکلی013-42233622
73بنیتا-مستوره رمضانیفیزیوتراپیخصوصیلاهیجان خ شهید کریمی013-42226600
74نوین-حامد محمددوستفیزیوتراپیخصوصیلاهیجان کوچه توکلی013-42232003
75ماسال-قاسم حقگوفیزیوتراپیخصوصیماسال خ پرستار013-44666300
76گلسار-حبیب اله کاظمیفیزیوتراپیخصوصیرشت خ نواب بن بست سوسن013-32111747
77پردیس-زهرا محبی رادفیزیوتراپیخصوصیلاهیجان خ شهدا013-42331973
78رازی-سید موسی یوسفیآزمایشگاهخصوصیصومعه سرا خ برشنورد013-44322081
79دی-اکبر مهر موحدآزمایشگاهخصوصیلاهیجان کوچه توکلی013-42249431
80مومنی-عباس مومنیآزمایشگاهخصوصیرودسر خ انقلاب013-41672285
81خوشدوز-علی خوشدوزآزمایشگاهخصوصیمنجیل خ امام013-34643111
82بوعلی-علی خوشدوزآزمایشگاهخصوصیرودبار خلیل آباد013-31626246
83پارس-رضا جهانبخشآزمایشگاهخصوصیصومعه سرا خ برشنورد013-44329390
84کرباسی-مهرداد کرباسیآزمایشگاهخصوصیصومعه سرا خ برشنورد013-44331112
85صادقی-مهرداد صادقی خانجانیآزمایشگاهخصوصیآستانه اشرفیه خ امام013-42122950
86یونسی بانه-هوشنگ یونسی بانهآزمایشگاهخصوصیرشت خ شهدا 013-33848119
87سینا-پروین ستاری ساداتآزمایشگاهخصوصیرشت چهارراه گلسار روبروی نواب013-32118586
88بهار-منصور یوسفیآزمایشگاهخصوصیصومعه سرا خ برشنورد013-44329801
89کلینیک کودکان گیل-سید حسین برزوآزمایشگاهخصوصیرشت گلسار خ 87013-32124100
90پارس-اکبر کشاورزآزمایشگاهخصوصیلوشان خ امام خمینی013-34604053
91پارس-شروین خیراندیشآزمایشگاهخصوصیفومن خ شهدا کوچه اطبا013-34720555
92مسعود مدنی-گلسارآزمایشگاهخصوصیرشت چهارراه گسار013-32110020
93دانش-آرمان مازوجیآزمایشگاهخصوصیرشت چهارراه گلسار خ نواب ساختمان کیان013-32114977
94محرابی-شهرام محرابیآزمایشگاهخصوصیرشت گلسار خ 80013-32120001
95دانا-عباس نداف فهمیدهآزمایشگاهخصوصیرشت چهارراه گلسار ساختمان دانا013-33126086
96قائم-بابک صدرنوریآزمایشگاهخصوصیشفت خ ولی عصر013-34782010
97شفا-فیروزه توسرکانیآزمایشگاهخصوصیفومن خ شهدا013-34739003
98افراه-عباس افراهآزمایشگاهخصوصیرشت حاجی آباد013-33252227
99فدایی-عای فداییآزمایشگاهخصوصیرشت خ امام013-33225128
100مهر-اکبر مهرموحدآزمایشگاهخصوصیلاهیجان کوچه توکلی013-42233628
101ابریشمی-عباس ابریشمیآزمایشگاهخصوصیانزلی خ مطهری روبروی بانک مسکن013-44543407
102مادر-حجت اله وفقیآزمایشگاهخصوصیرشت یخسازی روبروی پارک دانشجو013-33514329
103رازی-بتول اسدی رحمانیآزمایشگاهخصوصیلاهیجان خ انقلاب013-42237618
104پارس-فروغ نژندآزمایشگاهخصوصیلاهیجان خ استقلال013-42336207
105پارس-علی محمدی جوبنیآزمایشگاهخصوصیرشت اول بلوار لاکان013-33471064
106اکسیر-پیام اصفهانیآزمایشگاهخصوصیرشت خ 22 آبان ساختمان پزشکان آپادانا013-42235005
107اندیشه-فاطمه شادمهرآزمایشگاهخصوصیرشت بلوار نماز ابتدای کوی استاد معین013-33723046
108امیدواری-گیتی امیدواریآزمایشگاهخصوصیانزلی خ مطهری کوچه قاسمیان013-44542082
109علوی--سید سهیل احسان علویآزمایشگاهخصوصیآستانه اشرفیه خ شهید بهشتی013-42126111
110وفقی-عیسی وفقیآزمایشگاهخصوصیرستم آباد سه راهی بازار013-34675428
111قائم-صالحه پیله چیانآزمایشگاهخصوصیآستانه اشرفیه خ شهید منتظری013-42130220
112مهر آستانه -علی مرادی نخودچریآزمایشگاهخصوصیآستانه اشرفیه خ شهید بهشتی013-42127565
113آشتیانی-محمد نجفی آشتیانیآزمایشگاهخصوصیرشت خ سعدی013-32123479
114پاتوبیولوژی شریف-سید مرتضی شریفی اصلآزمایشگاهخصوصیلاهیجان خ انقلاب013-42238237
115آتیه-دکتر آزاده جعفریآزمایشگاهخصوصیرشت صابرین مجتمع پزشکان آتیه013-32135065
116بهار-مجید علی آبادیآزمایشگاهخصوصیلاهیجان کوچه توکلی013-42249461
117مهر-دکتر ایروانیآزمایشگاهخصوصیرشت چهارراه گلسار013-32110719
118بیکیان-علی بیکیانآزمایشگاهخصوصیماسال خ انقلاب013-44660809
119حسینی-سیمین حسینیآزمایشگاهخصوصیکوچصفهان خ مطهری013-34552523
120کیمیا-فرزانه رضازادهآزمایشگاهخصوصیرشت خ نواب013-32119717
121عسکری-کوروش عسکریآزمایشگاهخصوصیانزلی خ مطهری013-44548002
122نیکوکار-عبداله رهبر نیکوکارآزمایشگاهخصوصیرشت چهارراه میکائیل013-33323059
123رحیمی-مهرداد رحیمیآزمایشگاهخصوصیلنگرود خ امام خمینی کوچه رزاقی013-42542860
124دی-ناهید رضوانیآزمایشگاهخصوصیلنگرود کوچه کفش ملی013-42539947
125پاستور-فهیمه ایروانی نیاآزمایشگاهخصوصیلنگرود خ امام خمینی کوچه دکتر طلوعی013-42549090
126روشن-دکتر مختار روشنآزمایشگاهخصوصیرودسر خ انقلاب013-41628883
127حکمت-سعید حکمتآزمایشگاهخصوصیاملش جنب آتش نشانی013-42721155
128نیلو-دکتر رضائی جوانآزمایشگاهخصوصیرشت چهارراه گلسار013-33116062
129شفا-علیرضا هاشم پورآزمایشگاهخصوصیرودسر خ امام جنب بانک رفاه013-42520923
130علیرضا هاشم پورآزمایشگاهخصوصیلنگرود خ امام خمینی013-42540452
131حکمت-سیف اله فرسامفیزیوتراپیخصوصیلنگرود خ امام خمینی013-42529279
132شفا-آناهیتا غبرائیفیزیوتراپیخصوصیلنگرود خ امام خمینی013-42533700
133ارمغان-شالیزه موسی پورفیزیوتراپیخصوصیلنگرود خ امام خمینی013-42538082
134رازی-سید صدرالدین صدرائیفیزیوتراپیخصوصیلنگرود خ شهید بهشتی013-42520179
135کسری-فریبا انجه ایفیزیوتراپیخصوصیرضوانشهر میدان نماز013-44628636
136پارس-هادی صائبفیزیوتراپیخصوصیکلاچای میدان شهدا013-43684138
137شفا-علی فجریفیزیوتراپیخصوصیرودسر خ انقلاب013-41625999
138توانا-مینا سفلاییفیزیوتراپیخصوصیکلاچای میدان مطهری ساختمان بهناد013-42680305
139مرکزی-روح اله صمدیفیزیوتراپیخصوصیاملش خ شهید بهشتی013-41729060
140نیکان-سمانه آل بویهفیزیوتراپیخصوصیرودسر خ انقلاب013-41615254
141فرازمند-سعید فرازمندفیزیوتراپیخصوصیرشت خ رشتیان نبش کوچه 53013-33587103
142سلامتفیزیوتراپیخصوصیانزلی چراغ برق روبروی بانک ملی013-44552068
143راد -صدیقه قربانی رادفیزیوتراپیخصوصیرودسر خ انقلاب مجتمع پزشکان فارابی013-42625548
144حمید بهبودیدندانپزشکیخصوصیرشت گلسار بلوار نماز013-32135132
145مهدی عالم طلبدندانپزشکیخصوصیرشت پل بوسارساختمان پزشکی آریا013-32125624
146دکترفرزاد شمسدندانپزشکیخصوصیرشت گلسار جنب 013-32123896
147دکترتوماج شیخلیدندانپزشکیخصوصیرشت خ بیستون روبروی موزه013-33252083
148دکترفرزاد جعفریدندانپزشکیخصوصیرشت میدان توشیبا جنب هتل پامچال013-33603893
149دکترحسین رحیم زادهدندانپزشکیخصوصیرشت بیستون بالای داروخانه بیستون013-33229932
150دکتر نیما غفاریدندانپزشکیخصوصیرشت گلسار بلوار نماز013-32121843
151دکتر رباب نجفیدندانپزشکیخصوصیرشت خ نامجوکوچه فجر ساختمان پارس013-33367440
152دکترزهره آشتی جودندانپزشکیخصوصیرشت چهارراه گلسار خ بنت الهدی ساختمان آیلا013-32130609
153گاما اسکن ابریشمتصویربرداریخصوصیلاهیجان بلوار مطهری 013-42235029
154رها-علی رحیمیفیزیوتراپیخصوصیرشت ابتدای خ سعدی روبروی مرکز جراحی پاستور013-32110969
155شایان مهر-شاهرخ جلالیفیزیوتراپیخصوصیانزلی غازیان013-44336215
156مهر-افسانه میرمسعودیفیزیوتراپیخصوصیتالش خ معین013-44225821
157انزلی-احسان الله یحیی پورفیزیوتراپیخصوصیانزلی خ مطهری013-44541560
158فاطمه روشنیدندانپزشکیخصوصیرشت صابرین اول گلباغ نماز013-32112467
159سوسن صفاریآزمایشگاهخصوصیفومن خ شهدا013-34738990
160سپهر کیانتصویربرداریخصوصیلنگرود بلوار شهید عبدالکریمی013-42531200
161شهداد-محمود شهدادفیزیوتراپیخصوصیماسال خ ولی عصر ساختمان مصباح013-44661400
162رضوانشهر-محمد محمدنیافیزیوتراپیخصوصیرضوانشهر خ امام013-44621722
163دانش -محمدباقر دانش طلبآزمایشگاهخصوصیرودسر خ انقلاب013-41620985
164جم-هادی حاجی زاده فلاحآزمایشگاهخصوصیرشت گلسار بعداز درمانگاه صابرین013-32115100
165ملت-قاسم طالعآزمایشگاهخصوصیرشت بلوار شهید احمدزاده روبروی بوستان ملت013-33733096
166فرشاد وکیلیانآزمایشگاهخصوصیکیاشهر خ امام013-42825505
167شیرین اسدپوردندانپزشکیخصوصیرشت بیستون نرسیده به دانای علی جنب بانک ملی013-33556577
168مهدی ابدالفیزیوتراپیخصوصیرشت گلسار خ ساختمان آتیه013-32127685
169سهیل -سکینه باوقارفیزیوتراپیخصوصیرشت بیستون نرسیده به دانای علی جنب بانک ملی013-33502929
170سلامت - سیدنافذ صفویفیزیوتراپیخصوصیتالش خیابان دکتر معین ساختمان راستاد013-44229666
171شهریار جعفریفیزیوتراپیخصوصیتالش خیابان خرمشهر013-44225595
172مریم ابراهیمی نژادفیزیوتراپیخصوصیشفت ابتدای جاده فومن روبروی دبیرستان هفده شهریور013-34784978
173دکتر قاسمی نژاددندانپزشکیخصوصیرشت خ سردار جنگل بالای داروخانه کیمیا013-33243630
174دکتر محترم دادرسداروخانهخصوصیرشت خیابان امام خمینی چهارراه میکائیل013-33227302
175دکتر کیان یعقوبیداروخانهخصوصیماسال جنب پارک شهر013-44665167
176دکتر نسیبه یوسفیانداروخانهخصوصیماسال روبروی پارک شهدا013-44667517
177دکتر شراره جباری داروخانهخصوصیماسال خیابان شهید روشن013-44666566
178مرهم-دکتر پریچهر کشاورزداروخانهخصوصیرشت نرسیده به پل جانبازان013-33850428
179سدادی-سعیده سدادیداروخانهخصوصیرستم آباد بلوار امام013-34672321
180اکسیر-دکتر کیوان زبردستداروخانهخصوصیرشت چهارراه گلسار روبروی بانک صادرات013-33110283
سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران