شعبه استان شهر آدرس دقیق محل شعبه شماره تلفن کد پستی
یزدیزدیزدیزد.خیابان آیت الله کاشانی. خیابان شهید دکتر چمران. کوچه شهید قائمی. پلاک 14035-62383338913788985

سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران