شعبه استان شهر آدرس دقیق محل شعبه شماره تلفن کد پستی
اردبيلاردبیلاردبيلاردبیل،بزرگراه شهداء،مابین میدان قدس وفلکه ججین ،ساختمان مرواریدطبقه اول ،شرکت آتیه سازان حافظ شعبه اردبیل- 561974579533262368-70

سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران