شعبه استان شهر آدرس دقیق محل شعبه شماره تلفن کد پستی
مركزيمرکزیاراكخيابان 22بهمن ميدان دارايي ابتداي كوچه حاج رييس86322112003813787436

سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران