کرونا

سلامتی بالاترین سرمایه انسان است که با هیچ چیز دیگری قابل قیاس نیست

هشدار بسیار مهم به

بیمه شدگان محترم

بیش از ۷ میلیون بیمه شده در سراسر کشور

پرجمعیت ترین خانواده بیمه کشور

تکریم ارباب رجوع دغدغه ی ماست

خدمات تمام الکترونیک اولویت ماست

نظرات شما اولویت ماست.

نظرسنجی

آتیه سازان حافظ در یک نگاه

شـرکت آتیه سـازان حافظ در سال 1380به منظور و با هدف ارتقاء سطـح سلامت از طریـق گسترش خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی بیمه گزاران خود،با تلاش بی وقفه و مستمر نیروهای با تجربه تأسیس گردید.

شـرکت آتیه سـازان حافظ بـا شعار ارتقاء سطح سلامت جامـعـه ، هم اکنون تخصصی ترین شرکت در ارائـه خدمات بیمه درمانی مکمل است. این شرکت، پس از عقـد قـرارداد بیمـه درمـان تکمیلی بـا بیمه گزاران،بخش یا تمام هزینه های خدمات درمانی و بیمارستانی را بر اسـاس تعـهـدات مندرج در قرارداد و بـیـمه نامه، برای هر فرد (بیمه شده) و خانواده وی ارائه می دهد. شرکت ها و موسسـات با خرید این بیمه نامه، کارکنان یا اعضاء خود و افـراد تحت تکفل آنـان را که شامل همسر، فرزنـدان، والدین و کلیه افراد تحت تکفل شان می باشد، تحت پوشش خدمات درمانی تکمیلی و مازاد بر بیمه های پایه قرار می دهند.

سوالات متداول

در صورتی که قراردادها برای بیشتر از یک سال قابلیت تمدید داشته باشند پیشنهاد شما قابل اجراست. البته در مورد قراردادهای صندوقی مانند قرارداد صندوق بازنشستگی کشوری و شاغلین آموزش و پرورش تصمیم گیری بر عهده شرکت آتیه سازان حافظ نبوده و پیشنهاد میبایست به بیمه گزار محترم انتقال داده شود

در مورد شاغلان شرکت ها، سازمان ها، نهادها، موسسات و یا سایر اشخاص حقوقی که متقاضی استفاده از پوشش درمان مکمل هستند یکی از شروط اصلی پوشش حداقل 70 درصد شاغلان مجموعه میباشد، البته به شرط اینکه تعداد شاغلان به همراه افراد خانواده کمتر از 50 نفر نباشند. ضمناً تخصصی بودن شرکت آتیه سازان حافظ در زمینه درمان باعث میشود در شرایط قرارداد کلیه پوشش های درمانی درخواستی متقاضیان محترم قابل بررسی باشد

پیشنهاد شما در دستور کار شرکت قرار دارد و تلاش بر این است با استقرار کارشناسان در تعدادی از بیمارستان ها صدور معرفی نامه در محل امکان پذیر شود

گالری تصاویر

00+

بیمه شده

تعداد ۷۵۱۴۶۴۴ بیمه شده تحت پوشش می باشند.

00+

مراکز درمانی

تعداد ۴۳۸۶ مرکز درمانی طرف قرارداد می باشند.

00+

نمایندگی فعال

تعداد ۱۱۳۶ نماینده در کل کشور می باشند.

با ما همراه شوید