ENGLISH   rvo@atiyehsazan.ir

بازدید از مراکز درمانی جدید طرف قرارداد

رییس کانون عالی صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی و مدیر شعبه اسلامشهر از سه مرکز درمانی جدید طرف قرارداد با شرکت آتیه سازان حافظ بازدید کردند.


به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ رییس کانون عالی صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی ازسه مرکز درمانی فیزیوتراپی کشاورز، تصویربرداری سلامت و هسته ای بهاران اسلامشهر که به تازگی قرارداد همکاری با شرکت آتیه سازان حافظ بسته اند، بازدید کرد.

دکتر مجتبی میرآخوری مدیر شعبه اسلامشهر طی این دیدار گزارشی از پایش مراکز درمانی طرف قرارداد از دو سال گذشته در منطقه جنوب غرب استان تهران باهدف حدف مراکز نامطلوب و هزینه ساز القایی و جایگزینی با مراکز مناسب در جهت افزایش رضایتمندی بیمه شدگان به رییس کانون عالی صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی ارائه کرد.

رییس کانون عالی صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی در این دیدار با ابراز رضایت از حذف مراکز درمانی نامناسب طرف قرارداد و جایگزینی مراکز با خدمات بهتر گفت این نوع خدمت رسانی مشابه مراکز درمانی خصوصی در شهر تهران است و مردم در این منطقه نیز از این امکانات برخودار شده اند.

علی اصغر بیات با برخی از بیمه شدگان مصاحبه و از مسئولین این مراکز در خصوص نحوی ارائه خدمت توضیحاتی خواست، وی همچنین از نوع سرویس دهی مراکز طرف قرارداد بیمه اتیه سازان حافظ و پرداخت زیر ده روز حواله های خسارت متفرقه از مدیریت آتیه سازان حافظ تشکر کرد.

علی اصغر بیات با برخی از بیمه شدگان مصاحبه و از مسئولین این مراکز در خصوص نحوی ارائه خدمت توضیحاتی خواست، وی همچنین از نوع سرویس دهی مراکز طرف قرارداد بیمه اتیه سازان حافظ و پرداخت زیر ده روز حواله های خسارت متفرقه از مدیریت آتیه سازان حافظ تشکر کرد.