آموزش و پرورش

جزئیات مفاد قرارداد

شاغلین وزارت آموزش و پرورش | طرح (الف) کارکنان

خلاصه تعهدات ضوابط بیمه گری

شاغلین وزارت آموزش و پرورش | طرح (ب) کارکنان

خلاصه تعهدات ضوابط بیمه گری

شاغلین وزارت آموزش و پرورش | طرح (الف) والدین

خلاصه تعهدات

شاغلین وزارت آموزش و پرورش | طرح (ب) والدین

خلاصه تعهدات

سامانه اطلاع رسانی هزینه های شاغلین فرهنگیان

جزئیات

سامانه اطلاع رسانی بیمه شدگان شاغلین فرهنگیان

جزئیات

خلاصه تعهدات درمانی

جزئیات