اخبار و اطلاعیه هاهزینه کردن در سلامت یک خط قرمز دارد و آن هم مواجهه شدن با حالت اسف بار است که اگر هر خانواری به غیر از هزینه زیست 40 درصد از درآمدش را صرف درمان کند. رئیس هیئت مدیره بیمه سلامت در همایش کشوری مدیران شرکت آتیه سازان حافظ با بیان این خبر گفت: هزینه کردن در سلامت یک خط قرمز دارد و آن هم مواجهه شدن با حالت اسف بار است که اگر هر خانواری به غیر از هزینه زیست 40 درصد از درآمدش را صرف درمان کند. دکتر حسن زاده به چالش های بیمه سلامت پرداخت و عمده این چالش ها را باز بودن عرضه خدمات درمانی، باز بودن بخش تقاضای خدمت درمانی، فقدان پیوستگی خدمات در سطوح مختلف درمان، مشکل جدی در نظام پرداخت به فراهم کنندگان خدمات، فشار برای استفاده از فن آوری پیشرفته، بالا بردن توقعات جامعه با مقایسه های غیر معمول و تلاش فراهم کنندگان خدمت در راستای تبدیل نیازهای تلویحی برشمرد. وی در پایان تصریح کرد: طراحی سیاست ملی سلامت و قوانین موضوعه آن باید در بستر نظام سلامت اتفاق بیفتد.

هزینه کردن در سلامت یک خط قرمز دارد و آن هم مواجهه شدن با حالت اسف بار است که اگر هر خانواری به غیر از هزینه زیست 40 درصد از درآمدش را صرف درمان کند.

رئیس هیئت مدیره بیمه سلامت در همایش کشوری مدیران شرکت آتیه سازان حافظ با بیان این خبر گفت: هزینه کردن در سلامت یک خط قرمز دارد و آن هم مواجهه شدن با حالت اسف بار است که اگر هر خانواری به غیر از هزینه زیست 40 درصد از درآمدش را صرف درمان کند.

دکتر حسن زاده به چالش های بیمه سلامت پرداخت و عمده این چالش ها را باز بودن عرضه خدمات درمانی، باز بودن بخش تقاضای خدمت درمانی، فقدان پیوستگی خدمات در سطوح مختلف درمان، مشکل جدی در نظام پرداخت به فراهم کنندگان خدمات، فشار برای استفاده از فن آوری پیشرفته، بالا بردن توقعات جامعه با مقایسه های غیر معمول و تلاش فراهم کنندگان خدمت در راستای تبدیل نیازهای تلویحی برشمرد.

وی در پایان تصریح کرد: طراحی سیاست ملی سلامت و قوانین موضوعه آن باید در بستر نظام سلامت اتفاق بیفتد.