اخبار و اطلاعیه هادوره آموزشی رسیدگی به اسناد پزشکی و آشنایی با لوازم و تجهیزات مصرفی نوین برگزار شد.