اخبار و اطلاعیه هاهنگامه توسل به حبل متینی است که 365 روز را به خویش گره زده است تا گره از کار محتاجان اجابت باز کند. هرگام از آسمان، طبقه ای از برکت است تا نزول یکباره کلمات خدا، شبی را رقم بزند کـه بهتر از هزار و یک شب است و این داستان، آغاز تقدیر نانوشته ی حیات بود تا انسان با تدبیر خویش، تقدیر خویش را رقم بزند. خیر، برکت، سلامت و سعادت دنیا و آخرت، توشه شب قدرتان باد. التماس دعا...

هنگامه توسل به حبل متینی است که 365 روز را به خویش گره زده است تا گره از کار محتاجان اجابت باز کند.

هرگام از آسمان، طبقه ای از برکت است تا نزول یکباره کلمات خدا، شبی را رقم بزند کـه بهتر از هزار و یک شب است و این داستان، آغاز تقدیر نانوشته ی حیات بود تا انسان با تدبیر خویش، تقدیر خویش را رقم بزند.

خیر، برکت، سلامت و سعادت دنیا و آخرت، توشه شب قدرتان باد.

التماس دعا...