اخبار و اطلاعیه هابه مناسبت روز پزشک، از پزشکان شاغل در شرکت بیمه مکمل درمان آتیه سازان حافظ با اهدای گل تقدیر شد.

 به گزارش آتیه سازان حافظ به مناسبت روز پزشک ، از پزشکان شاغل در شرکت بیمه مکمل درمان آتیه سازان حافظ با اهدای گل تقدیر شد.