اخبار و اطلاعیه هاشرکت آتیه سازان حافظ باید تلاش مضاعفی در زمینه نوآوری در فرایندها و ارائه خدمات سلامت داشته باشد. مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان بیمه سلامت در همایش کشوری مدیران شعب آتیه سازان حافظ با بیان این مطلب گفت: شرکت آتیه سازان حافظ باید تلاش مضاعفی در زمینه نوآوری در فرایندها و ارائه خدمات سلامت داشته باشد. رحیمی با اشاره به تحقق عدالت در مواجهه با بیمه شدگان افزود: با افزایش مراکز طرف قرارداد و گسترش نمایندگی ها به همراه نظارت هوشمند بر نحوه خرید ارائه خدمات سلامت ، عدالت در مورد بیمه شدگان محقق میشود. وی جلب رضایتمندی حداکثری بیمه شدگان و پاسخگویی به موقع را مزیت رقابتی برای شرکت آتیه سازان حافظ دانست و تصریح کرد: فرهنگ سازی و افزایش سطح دانش بیمه شدگان در حوزه سلامت نقش کلیدی در استفاده درست از خدمات بهداشتی درمانی و کاهش سهم پرداختی بیمه شدگان از هزینه های درمانی دارد.

شرکت آتیه سازان حافظ باید تلاش مضاعفی در زمینه نوآوری در فرایندها و ارائه خدمات سلامت داشته باشد.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان بیمه سلامت در همایش کشوری مدیران شعب آتیه سازان حافظ با بیان این مطلب گفت: شرکت آتیه سازان حافظ باید تلاش مضاعفی در زمینه نوآوری در فرایندها و ارائه خدمات سلامت داشته باشد.

رحیمی با اشاره به تحقق عدالت در مواجهه با بیمه شدگان افزود: با افزایش مراکز طرف قرارداد و گسترش نمایندگی ها به همراه نظارت هوشمند بر نحوه خرید ارائه خدمات سلامت ، عدالت در مورد بیمه شدگان محقق میشود.

وی جلب رضایتمندی حداکثری بیمه شدگان و پاسخگویی به موقع را مزیت رقابتی برای شرکت آتیه سازان حافظ دانست و تصریح کرد: فرهنگ سازی و افزایش سطح دانش بیمه شدگان در حوزه سلامت نقش کلیدی در استفاده درست از خدمات بهداشتی درمانی و کاهش سهم پرداختی بیمه شدگان از هزینه های درمانی دارد.