اخبار و اطلاعیه هانشست مشترک مهندس طاهر موهبتی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران  با عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی برگزار شد. به گزارش آتیه سازان حافظ به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران در این نشست که با هدف ایجاد تعامل بیشتر فی ما بین شرکت آتیه سازان حافظ  و بیمه مرکزی برگزار شد، دکتر سید مرتضی ادیانی مدیر عامل شرکت آتیه سازان حافظ نیز حضور داشت.

نشست مشترک مهندس طاهر موهبتی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران  با عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی برگزار شد.

به گزارش آتیه سازان حافظ به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران در این نشست که با هدف ایجاد تعامل بیشتر فی ما بین شرکت آتیه سازان حافظ  و بیمه مرکزی برگزار شد، دکتر سید مرتضی ادیانی مدیر عامل شرکت آتیه سازان حافظ نیز حضور داشت.