اخبار و اطلاعیه هانشست مشترک اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان و شرکت آتیه سازان حافظ با حضور اعضا هیئت رئیسه کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور برگزار شد.

با حضور معاون امور شعب و نمایندگان و مشتریان و مدیرمالی شرکت آتیه سازان حافظ و اعضا هیئت رئیسه کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و مدیرکل تامین اجتماعی استان نشستی مشترک در محل اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، در این نشست، پیرامون همکاری مشترک برای بررسی گزارش حسابرسی تامین اجتماعی و ایفای حقوق طرفین، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و همچنین بر اهمیت توسعه تعاملات دوجانبه و چند جانبه تاکید شد.

این جلسه با حضور آقایان علیاری مدیر کل تامین اجتماعی استان ، شادبخش نایب رییس تامین اجتماعی ، اسدی دبیر کل کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، نجفی رییس کانون زنجان، دکتر علیجانی معاون امور شعب و نمایندگان و مشتریان و یوسف دیبا مدیر مالی شرکت آتیه سازان حافظ، برگزار گردید.