مدارک لازم جهت پرداخت هزینه های پاراکلینیکی و سرپایی(نیروهای قراردادی و پدر و مادر غیر تحت تکفل)

مدارک لازم جهت پذیرش اسناد سرپایی شامل دو بخش و به شرح ذیل می باشد:

 مدارک بیمه گری: به ضوابط بیمه گری قرارداد مراجعه شود.

 مدارک اسناد پزشکی:
1. دستور پزشک معالج
2. اصل قبض پرداختی
3. اصل و تصویر گزارش خدمت انجام شده


نکته1 : در خصوص کلیه اسناد سرپائی دستور پزشک می باید در دفترچه بیمه پایه بیمه شده و ممهور به مهر پزشک معالج باشد،همچنین قبض و گزارش خدمات باید ممهور به مهر مرکز ارائه دهنده خدمت و بر حسب مورد ممهور به مهر پزشک معالج و یا گزارش کننده باشد.
نکته 2: درخصوص کلیه اسناد ارائه اصل فاکتور ضروری است و فاکتورهای المثنی ، کپی و کپی برابر با اصل قابل پذیرش نمی باشد.


نکته 3: تاریخ انجام خدمت باید در بازه زمانی قرارداد یعنی از ساعت صفر تاریخ 1395/07/01 الی ساعت 24 روز 1396/06/31 قرار داشته باشد.
 ****  مهلت تحویل مدارک هزینه های پاراکلینیکی در طول مدت قرارداد و تا سه ماه پس از پایان قرارداد یعنی تا تاریخ 96/09/30  می باشد.
تبصره 1:
نسخ داروهای بیماران خاص صرفاً در صورت تجویز در دفترچه بیمه پایه قابل پرداخت می باشد و فقط داروهای اصلی بیماری در تعهد بوده و داروهای درمان عوارض در تعهد نمی باشد .
تبصره 2:
بیمه شده می بایست اصل و کپی جواب خدمت انجام شده را به کارشناس پذیرش تحویل دهد.
تبصره3:
درمورد خدماتی نظیر آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی و.....چنانچه دستور و خدمت توسط یک پزشک انجام شده باشد ، گواهی مبلغ پرداختی به پزشک به منزله دستور پزشک و قبض پرداختی می باشد و نیاز به دستور جداگانه نمی باشد.
تبصره 4:
درخصوص خدمت فیزیوتراپی به شرح ذیل اقدام گردد:
الف - دستور پزشک معالج، با ذکرنام اندام وتعداد جلسات که ممهور به مهر پزشک معالج باشد .
ب- اصل قبض پرداختی به صورتی که مشخصات کامل بیمار ، نام اندام ، تاریخ شروع و تاریخ پایان فیزیوتراپی و نیز ممهوربه مهر دکترای کایروپراکتیک یا دکترا ویا کارشناس فیزیوتراپی باشد.
ج-اصل کارت جلسات فیزیوتراپی که ممهور به مهر مرکز بوده و به امضای بیمه شده رسیده باشد.


تبصره5:
هزینه خدمت شیمی درمانی در مطب یا مراکز بهداشتی درمانی به صورت سرپایی به شرح ذیل قابل پذیرش می ­باشد.

*چنانچه شیمی درمانی در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد بیمه پایه و یا مطب پزشکان انجام شود ،ارجاع بیمه شده جهت دریافت سهم بیمه پایه ضروری است. پس از دریافت سهم بیمه گر اول می باید کپی برابر اصل مدارک به همراه گواهی پرداخت یا پرینت کامپیوتری سهم بیمه پایه به شرح ذیل به شعبه ارائه گردد:  
1.گواهی پزشک معالج مبنی برانجام خدمت شیمی درمانی  با ذکر تعداد جلسات به همراه تاریخ انجام و مبلغ دریافتی از بیمه شده
2.ارائه اسناد شیمی درمانی منوط به ارائه نسخه داروئی مربوط به همان جلسه شیمی درمانی می باشد.(کنترل تاریخ نسخه داروئی با گواهی همان دوره شیمی درمانی الزامیست.)


تبصره 6:
در موارد شکستگی و یا بریدگی ارائه گواهی پزشک معالج یا شرح اورژانس مبنی بر علت حادثه ممهور به مهر پزشک با ذکر ناحیه و اندازه زخم و یا تعداد بخیه الزامی است .
نکته : آسیبهای ناشی از ضرب و جرح و نزاع و تصادفات در تعهد نمی باشد .
نکته: درمورد اسناد هزینه گچ گیری ارائه رادیولوژی مربوطه الزامی است .


تبصره 7:
در مورد اعمال جراحی مجاز سرپائی درمطب به شرح ذیل اقدام گردد:
1. گواهی پزشک معالج
2. قبض پرداختی (در صورت عدم ارائه قبض مجزا جهت خدمت انجام شده ،می باید مبلغ پرداختی در گواهی پزشک معالج قید گردد.)
3. درصورت برداشتن نمونه ازهرقسمت از بدن (خوش خیم یا بدخیم ) ارائه گزارش پاتولوژی الزامی است.
نکته: گواهی پزشک معالج می باید شامل مشخصات بیمار ، تاریخ انجام خدمت ، شرح کامل خدمت و ممهور به مهر پزشک باشد.

***مهم***

در صورتی که به تشخیص پزشک معالج نیاز به حذف توده به روش هائی باشد که نمونه پاتولوژی قابل ارائه نداشته باشد (نظیر سوزاندن،لیزر،تخریب شیمیائی و ....) بیمه شده می باید پیش از دریافت خدمت ، جهت دریافت تأییدیه پزشک معتمد شرکت به یکی از شعب شرکت مراجعه نماید.

برخی ازخدمات که از شمول تعهدات قرارداد خارج می باشند به شرح ذیل می باشد:


1.آزمایش
2. دندانپزشکی
3.ویزیت و مشاوره
4.اورتز(کمربند طبی، گردن بند طبی، زانوبند طبی، عصا، واکر و .....)
5.کاردرمانی،گفتاردرمانی
6.عینک
7.پرستاری در منزل ، اکسیژن تراپی و سایر خدمات مشابه
8.داروی عمومی ( به جز داروهای تخصصی بیماریهای خاص )