اخبار و اطلاعیه هاماهنامه خبری - تحلیلی شرکت بیمه آتیه سازان حافظ  آذر 1396
 • ماهنامه خبری - تحلیلی شرکت بیمه آتیه سازان حافظ آذر 1396

  ماهنامه خبری - تحلیلی شرکت بیمه آتیه سازان حافظ  آذر 1396

  • صاحب امتیاز: شرکت بیمه آتیه سازان حافظ

  • مدیر مسئول و سر دبیر: دکتر سید مرتضی ادیانی، لاله کریمی

  • ویراستار: علی مهدوی

  • حروفچین: منصوره محمدی

  • فایل پیوست: دریافت فایل