اخبار و اطلاعیه هاسرعت و سهولت دسترسی بیمه شدگان به شعب و نمایندگی ها از راهکارهای مناسب جهت افزایش رضایتمندی در بیمه شدگان است به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در همایش کشوری مدیران شعب شرکت آتیه سازان با بیان این مطلب گفت: سرعت و سهولت دسترسی بیمه شدگان به شعب و نمایندگی ها از راهکارهای مناسب جهت افزایش رضایتمندی در بیمه شدگان است. آقای بیات با اشاره به اینکه شنیدن دیدگاه های طرفین می تواند خلا های ناشی را پر کند افزود: برگزاری نشست صمیمانه و فنی بین شرکت آتیه سازان حافظ و اعضای محترم کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی بهترین گزینه برای رفع مشکلات است وی وجود یک راهنما در هر شعبه ای را اجتناب ناپذیر خواند و تصریح کرد: اکثر مراجعه کنندگان ما مسن هستند، پس ضمن احترام به پدران و مادران ارجمند کشورمان می توانیم با این تابلوی های راهنمای به شخصیت آنها را تکریم کنیم.

سرعت و سهولت دسترسی بیمه شدگان به شعب و نمایندگی ها از راهکارهای مناسب جهت افزایش رضایتمندی در بیمه شدگان است

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در همایش کشوری مدیران شعب شرکت آتیه سازان با بیان این مطلب گفت: سرعت و سهولت دسترسی بیمه شدگان به شعب و نمایندگی ها از راهکارهای مناسب جهت افزایش رضایتمندی در بیمه شدگان است.

آقای بیات با اشاره به اینکه شنیدن دیدگاه های طرفین می تواند خلا های ناشی را پر کند افزود: برگزاری نشست صمیمانه و فنی بین شرکت آتیه سازان حافظ و اعضای محترم کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی بهترین گزینه برای رفع مشکلات است

وی وجود یک راهنما در هر شعبه ای را اجتناب ناپذیر خواند و تصریح کرد: اکثر مراجعه کنندگان ما مسن هستند، پس ضمن احترام به پدران و مادران ارجمند کشورمان می توانیم با این تابلوی های راهنمای به شخصیت آنها را تکریم کنیم.