اخبار و اطلاعیه هابه گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ دکتر مهدی ریاحی فر با حضور در شعبه ی تهران- نجات اللهی با پرسنل این شعبه دیدار کرد. در این دیدار آقایان مجید حاجی خانی، مدیر حسابرسی داخلی و رضا زرقامی مدیر دفتر هیئت مدیره،مدیر عامل و روابط عمومی همراه مدیرعامل شرکت بودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ دکتر مهدی ریاحی فر با حضور در شعبه ی تهران- نجات اللهی با پرسنل این شعبه دیدار کرد.

در این دیدار آقایان مجید حاجی خانی، مدیر حسابرسی داخلی و رضا زرقامی مدیر دفتر هیئت مدیره،مدیر عامل و روابط عمومی همراه مدیرعامل شرکت بودند.