اخبار و اطلاعیه هامسئول امور قراردادهای بیمه‌ای بیمارستان نور: سارا حسینی مسئول امور قراردادهای بیمه ای بیمارستان چشم پزشکی نور اظهار کرد: حضور نماینده آتیه‌سازان در بیمارستان و صدرو آنی معرفی نامه در بیمارستان سرعت کار و رضایت بیماران را بیشتر کرد.   سارا حسینی ضمن ابراز رضایت از همکاری بیمارستان متبوعش با آتیه‌سازان حافظ، گفت: بیمارستان چشم پزشکی نور یکسال بعد از تاسیس خود یعنی از سال 86 همکاری خود را با بیمه آتیه‌سازان حافظ شروع کرده و تا امروز تعامل خوبی را برای ارائه خدمت به بیماران به خصوص بازنشستگان داشته‌ایم.   وی اظهار کرد: تا دو ماه گذشته معرفی‌نامه بیماران طرف قرارداد آتیه سازان حافظ به صورت فکس ارسال و دریافت می‌شد که برخی سختی‌ها را برای بیماران به همراه داشت اما از آنجا که مراجعه بیماران طرف قرارد آتیه سازان حافظ به این بیمارستان زیاد بود این شرکت تصمیم گرفت برای رعایت حال بیماران و جلب رضایت آنها یک نماینده برای صدور معرفی نامه بستری بیماران در بیمارستان نور مستقر کند.   حسینی تصریح کرد: حضور نماینده آتیه‌سازان در بیمارستان سرعت کار و رضایت بیماران را بیشتر کرد.   وی درمورد عمل به تعهدات شرکت اتیه سازان حافظ گفت: وضعیت آتیه سازان از بسیاری از بیمه‌های دیگر بهتر است.  

مسئول امور قراردادهای بیمه‌ای بیمارستان نور:

سارا حسینی مسئول امور قراردادهای بیمه ای بیمارستان چشم پزشکی نور اظهار کرد: حضور نماینده آتیه‌سازان در بیمارستان و صدرو آنی معرفی نامه در بیمارستان سرعت کار و رضایت بیماران را بیشتر کرد.

 

سارا حسینی ضمن ابراز رضایت از همکاری بیمارستان متبوعش با آتیه‌سازان حافظ، گفت: بیمارستان چشم پزشکی نور یکسال بعد از تاسیس خود یعنی از سال 86 همکاری خود را با بیمه آتیه‌سازان حافظ شروع کرده و تا امروز تعامل خوبی را برای ارائه خدمت به بیماران به خصوص بازنشستگان داشته‌ایم.

 

وی اظهار کرد: تا دو ماه گذشته معرفی‌نامه بیماران طرف قرارداد آتیه سازان حافظ به صورت فکس ارسال و دریافت می‌شد که برخی سختی‌ها را برای بیماران به همراه داشت اما از آنجا که مراجعه بیماران طرف قرارد آتیه سازان حافظ به این بیمارستان زیاد بود این شرکت تصمیم گرفت برای رعایت حال بیماران و جلب رضایت آنها یک نماینده برای صدور معرفی نامه بستری بیماران در بیمارستان نور مستقر کند.

 

حسینی تصریح کرد: حضور نماینده آتیه‌سازان در بیمارستان سرعت کار و رضایت بیماران را بیشتر کرد.

 

وی درمورد عمل به تعهدات شرکت اتیه سازان حافظ گفت: وضعیت آتیه سازان از بسیاری از بیمه‌های دیگر بهتر است.