اخبار و اطلاعیه هاجلسه هم اندیشی شرکت آتیه سازان حافظ و کانون انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل داخلی کشور به منظور استفاده ی بهینه از خدمات ارائه شده به بیمه شدگان برگزار شد.

جلسه هم اندیشی شرکت آتیه سازان حافظ و کانون انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل داخلی کشور به منظور استفاده ی بهینه از خدمات ارائه شده به بیمه شدگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ طی این جلسه گزارش عملکرد از زمان انعقاد قرارداد به ریز هر استان، توسط خانم عبدی نژاد نماینده تام الاختیار مدیرعامل در قرارداد کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کشور ارائه شد، گزارش های تفضیلی نیز توسط دکتر ریاحی فر مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ ارائه شد.

در این جلسه دکتر ریاحی فر مدیرعامل، دکتر مقصودی مشاور عالی مدیرعامل، دکتر قزوینیان مشاور مدیرعامل در حوزه های فنی و آقای زرقامی مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل و مدیر روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ و همچنین مدیرکل کالای سازمان راهداری آقای دغاغله ، دبیر کانون و جمعی از اعضای هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل داخلی کشور و دبیر کانون آقای گلپاگون حضور داشتند.