اخبار و اطلاعیه هانشست مشترک مدیر شعبه چهارمحال و بختیاری شرکت آتیه سازان حافظ با روسای کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی این استان برگزار شد.

نشست مشترک مدیر شعبه چهارمحال و بختیاری شرکت آتیه سازان حافظ با روسای کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی این استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، طی این جلسه بهرام فرمانی مدیر شعبه شهرکرد توضیحاتی در خصوص پیاده سازی و طراحی ساز و کار نوین در حوزه بیمه گری و درآمد در قرارداد سال جاری ارائه کرد.
بهرام فرمانی از روسای کانون این استان خواست تا فعالیت بیشتری در جهت اطلاع رسانی بیش از پیش در خصوص مواردی همچون مدت زمان قرارداد، موارد تعهد و عدم تعهد بیمه تکمیلی، قوانین مربوط به ثبت نام بیمه شدگان جدیدالورود و مشکلات پرونده بیمه شدگان فوتی پس از تحویل مستندات مربوط به فوت بیمه شده، بازنشستگان تامین اجتماعی صورت پذیرد.
شایان ذکر است که در این جلسه، مجوز حضور کارشناس بیمه گری شرکت آتیه سازان حافظ در شعب سازمان تأمین اجتماعی به منظور تسریع روند خدمت دهی ، صادر شد.