اخبار و اطلاعیه هاه گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، کلاس آموزشی مدیریت رفتار سازمانی از تاریخ 94/10/16 به مدت سه روز با حضور استاد رضا کریمی شرقی ، چهره ماندگار سال 87 با رتبه پروفسوری، در سالن کنفرانس شرکت آتیه سازان حافظ برای کارشناسان و کارشناسان ارشد این شرکت در حال برگزاریست.

ه گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، کلاس آموزشی مدیریت رفتار سازمانی از تاریخ 94/10/16 به مدت سه روز با حضور استاد رضا کریمی شرقی ، چهره ماندگار سال 87 با رتبه پروفسوری، در سالن کنفرانس شرکت آتیه سازان حافظ برای کارشناسان و کارشناسان ارشد این شرکت در حال برگزاریست.