اخبار و اطلاعیه هابه گزارش آتیه سازان حافظ علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از شعبه نجات اللهی آتیه سازان حافظ در تهران بازدید کرد.

به گزارش آتیه سازان حافظ علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از شعبه نجات اللهی آتیه سازان حافظ در تهران بازدید کرد.