اخبار و اطلاعیه هادر راستای کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان (بیماران خاص، صعب العلاج و مزمن) مقرر گردید تفاهم نامه ای فی مابین سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه سلامت ایران امضاء شود. به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان بیمه سلامت ایران؛ مدیرکل بیمه های تکمیلی این سازمان با بیان این مطلب افزود: با افزایش و ارتقاء تعاملات مثبت و همکاری تنگاتنگ بین این دو سازمان (سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه سلامت ایران)، اختیار منابع اختصاص یافته از تفاوت نرخ ارز و بر اساس جمعیت عملکرد از سوی سازمان غذا و دارو به سازمان بیمه سلامت ایران واگذار شد. وی گفت: اجرای این امر موجب تسریع در پرداخت های سازمان و در نتیجه افزایش سطح رضایتمندی بیمه شدگان می شود.  

در راستای کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان (بیماران خاص، صعب العلاج و مزمن) مقرر گردید تفاهم نامه ای فی مابین سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه سلامت ایران امضاء شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان بیمه سلامت ایران؛ مدیرکل بیمه های تکمیلی این سازمان با بیان این مطلب افزود: با افزایش و ارتقاء تعاملات مثبت و همکاری تنگاتنگ بین این دو سازمان (سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه سلامت ایران)، اختیار منابع اختصاص یافته از تفاوت نرخ ارز و بر اساس جمعیت عملکرد از سوی سازمان غذا و دارو به سازمان بیمه سلامت ایران واگذار شد.

وی گفت: اجرای این امر موجب تسریع در پرداخت های سازمان و در نتیجه افزایش سطح رضایتمندی بیمه شدگان می شود.