اخبار و اطلاعیه هابا صدور حکمی از سوی دکتر مهدی ریاحی‌فر مدیرعامل آتیه سازان حافظ "مدیر شعبه اسلامشهر" ابقاء شد.

با صدور حکمی از سوی دکتر مهدی ریاحی‌فر مدیرعامل آتیه سازان حافظ "مدیر شعبه اسلامشهر" ابقاء شد.

به گزارش آتیه سازان حافظ  دکتر مهدی ریاحی فر مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ  "مجتبی میرآخوری" را در سمت "مدیر شعبه اسلامشهر" ابقاء کرد.