اخبار و اطلاعیه هابا صدور حکمی از سوی دکتر مهدی ریاحی فر مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ "یاسر ساجدی رئیسی" در سمت "مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل وروابط عمومی" ابقاء شد.

با صدور حکمی از سوی دکتر مهدی ریاحی فر مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ  "یاسر ساجدی رئیسی" در سمت "مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل وروابط عمومی" ابقاء شد.


به گزارش آتیه سازان حافظ  دکتر مهدی ریاحی فر مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ  "یاسر ساجدی رئیسی" را در سمت "مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل وروابط عمومی" ابقاء کرد.