چشم انداز شرکت

 • بیانیه دورنما/چشم‌انداز شرکت آتیه سازان حافظ

 • پيشرو در ارائه خدمات بيمه تکميلی سلامت و اميد بخش در تأمين تندرستی و ارتقای سلامت بيمه‌شدگان

 • ارزش‌های بنيادی شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ

 •   تحکيم ارزش‌های اسلامی

 •  مشتری محوری و کرامت انسانی

 •  خلاقيت و نوآوری

 •   مسئوليت‌پذيری و پاسخگويي

 •    شفافيت و صداقت

 •  

 •   اهداف استراتژيک برنامه راهبردی سال‌های 1395 تا 1397 شرکت بیمه آتيه‌سازان حافظ

 •    هدف استراتژيک (1): توانمند‌سازی و بهبود مهارت‌ها و انگيزش سرمايه انسانی شرکت

 •    هدف استراتژيک (2): تنوع و توسعه در خدمات به منظور تأمين منابع پايدار

 •    هدف استراتژيک (3): خريد راهبردی خدمات سلامت

 •    هدف استراتژيک (4): بهبود رضايتمندی و توانمند سازی بيمه شدگان

 •    هدف استراتژيک (5): تقويت و توسعه بازاريابی و ارتباطات سازمانی

 •    هدف استراتژيک (6): بازمهندسی و بهبود فرايندهای کليدی و ساختار سازمانی شرکت

 •    هدف استراتژيک (7): توسعه نظام فن آوری اطلاعات

 •     هدف استراتژيک (8): پياده سازی نظام ارزيابی و نظارت مستمر بر عملکرد

 •