• • نویسندگان:  دکتر سید مرتضی ادیانی-  دکتر علی ایوبیان مقدمه: تجارب جهانی نشان می ‌ دهد با گسترش روز افزون تنوع در خدمات...
  • صنعت خدمات نزدیک به دو سوم از درآمد کل دنیا را تشکیل میدهد. در کشور آمریکا برای مثال بخش خدمات به تنهایی دو سوم از GDP را تشکیل میدهد و %80 از نیروی...
  • نویسندگان:  دکتر عزت‌الله گل‌علیزاده دکتر امیر پیروزیان دکتر محمد مسکرپور امیری دکتر علی ایوبیان   مقدمه: ...