• بر اساس حکمی از سوی دکتر محمد جواد کبیر مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، محمدرضا محسنی‌بندپی به سمت "عضو هیأت مدیره شرکت آتیه سازان حافظ" منصوب شد.
  • با حکم مدیرعامل شرکت آتیه سازان؛ حمیدرضا طیبی بر اساس حکمی از سوی دکتر سید مرتضی ادیانی مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ، به سمت "سرپرست شعبه استان مرکزی" منصوب شد.
  • با حکم مدیرعامل شرکت آتیه سازان؛   دکتر مهدی فرزانه بر اساس حکمی از سوی دکتر سید مرتضی ادیانی مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ، به سمت معاون بیمه و خدمات سلامت آتیه سازان حافظ...