• زمان دریافت پرونده پزشکی از شعبه فاطمی دوماه پس از تاریخ ارسال پرونده از بیمارستان است
  • ضوابط بیمه گری قرارداد بیمه مکمل درمان صندوق بازنشستگی کشوری با آتیه سازان حافظ اعلام شد.
  • شماره تلفن ارتباط با مشتریان شرکت آتیه سازان حافظ به 75013 تغییر یافت.