• مدیر حراست جدید شرکت آتیه سازان حافظ منصوب شد.
  • جلسه آموزش نرم افزار رسا برای ناظرین قرارداد صندوق بازنشستگی کشوری در شهر تهران برگزار شد.
  • جلسه هم اندیشی شرکت آتیه سازان حافظ و کانون انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل داخلی کشور به منظور استفاده ی بهینه از خدمات ارائه شده به بیمه شدگان...