آتیه سازان حافظ در یک نگاه

معرفی شرکت:

مطالعه وضعیت بیمه تکمیلی در دنیا نشان می دهد که ساختار اصلی بیمه های مکمـل یـا تکمیل کننده، هزینه پوشش بیمه پایه و یا تکمیل کننده خدمات پوشش بیمه پایه و یا بـه صورت تلفیقی از خدمات و هزینه هستند.

بنابراین بیمه مکمل بـا هدف گسترش سـطـح پوشش بیمه های درمانی پایه و پرکننده شکاف های هزینـه یا خدمت (یا هردو) بوجود می آیند . پس بیمه های مکمل حق انتخاب مصرف کننده خدمات را به طور اختیاری افزایش می دهند یعنی هر بیمـه شده ای که مـایـل بود با پرداخت هزینه بیشتر از خدمـات بیشتری استفاده می کند. در دنیا بیمه های مکمل علاوه بر اینکه هزینه های پزشکی را پـوشش می دهند، ضررهای درآمـدی ناشـی از بیمـاری، حوادث، هزینه مسافرت ها،هزینه اقامت که بـه حوادث ناشی از بیماری مرتبط هست را پوشش میدهند.

شـرکت آتیه سـازان حافظ در سال 1380به همین منظور و با هدف ارتقاء سطـح سلامت از طریـق گسترش خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی بیمه گزاران خود،با تلاش بی وقفه و مستمر نیروهای با تجربه تأسیس گردید.

این شرکت توانسته است ضمن ایجاد رقابت سالم وتحول در صنعت بیمه با پوشش حدود ۷ میلیون نفـر بیمـه شده، پایه گذار فصل نوینی در معرفی و ارائه بسته های خدمتـی جدید در حوزه بیمه درمان مکمل باشد .

شـرکت آتیه سـازان حافظ بـا شعار ارتقاء سطح سلامت جامـعـه ، هم اکنون تخصصی ترین شرکت در ارائـه خدمات بیمه درمانی مکمل است. این شرکت، پس از عقـد قـرارداد بیمـه درمـان تکمیلی بـا بیمه گزاران،بخش یا تمام هزینه های خدمات درمانی و بیمارستانی را بر اسـاس تعـهـدات مندرج در قرارداد و بـیـمه نامه، برای هر فرد (بیمه شده) و خانواده وی ارائه می دهد. شرکت ها و موسسـات با خرید این بیمه نامه، کارکنان یا اعضاء خود و افـراد تحت تکفل آنـان را که شامل همسر، فرزنـدان، والدین و کلیه افراد تحت تکفل شان می باشد، تحت پوشش خدمات درمانی تکمیلی و مازاد بر بیمه های پایه قرار می دهند.

 

اهداف شرکت:

·         کمک به اصلاح ساختار نظام سلامت

·         کمک به ارتقاء و رشد سلامت در جامعه

·         توسعه بیمه تکمیلی از حیث عمق تعهدات

·         بسط و گسترش خدمات متنوع از مسیر توجه به دولت الکترونیک

·         بکارگیری محاسبات بیمه ای و اقتصادی در تعرفه های خدمات سلامت

·          مدیریت هوشمند منابع و مصارف

·         برنامه ریزی در جهت افزایش سهم شرکت از منابع حوزه بیمه تکمیلی

·         افزایش سطح برخورداری بیمه شدگان در تماس با مراکز تشخیصی درمانی از طریق خرید راهبردی

·         توانمندسازی بیمه شدگان درمورد حقوق و مطالبات سازمان

·         ارائه طرح های نوین بیمه ای

·         اقدام به غربالگری در بیمه تکمیلی

 
 
 

توانمندی ها:

·         بهره گیری از اساتید اهل فن و مجرب دانشگاه در بخش بیمه ای و حوزه سلامت و همکاری مستمر و تنگاتنگ با سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان متولی اصلی بیمه سلامت.

·         اجرای شیوه های متنوع و نوین نظارتی به منظور مدیریت بر عملکرد مراکز درمانی طرف قرارداد جهت کاهش هزینه های القایی.

·         امکان ارائه خدمات جدید و مورد تقاضای بیمه گزاران در حوزه خدمات تشخیصی و درمانی در بسته های خدماتی درمانی متنوع.

·          شبکه گسترده شعب و نمایندگی ها (39 شعبه در مراکز استان ها و بیش از 1000 نمایندگی در سطح کشور) .

·         صدور بیمه نامه(کارت) موقت - اینترنتی به صورت آنی.

·         عملیات پرداخت اختصاصی هزینه اسناد خسارت درمـان بیمه شدگان با روش های نوین بانکی از قبیل:صدورحواله، واریز به حساب یا کارت بانکی و ... .

·         ارائه مشاوره در جهت هدایت بیمه شدگان با هدف مدیریت بر هزینه ها.

·         انعقاد قرارداد با بیش از 9000 مراکز تشخیصی و درمانی دولتی و خصوصی سراسر کشور.

·         ارائه خدمات بیمه مکمل درمان به حدود ۷ میلیون نفر در سراسر کشور.